HỌC PHẬT TAM YẾU
Đại sư Ấn Thuận giảng
Thích Pháp Chánh dịch

Tường Quang Tùng Thư
Phật lịch 2564, Tây lịch 2020