QUẾ TÍCH KIM CƯƠNG
CẤM BÁCH BIẾN PHÁP MÔN KINH

Hán dịch: Nước Bắc Thiên Trúc_ Tam Tạng Sa Môn A CHẤT ĐẠT TẢN (Đường nói là VÔ NĂNG THẮNG TƯỚNG) dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ vị Kim Cương lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện trì Chú của con mà không có hiệu nghiệm thì không có điều ấy.

Muốn khiến cho núi sụp đổ. Lấy 3 thăng hạt cải trắng, An Tất Hương cực tốt. Nghi ở trong núi có Bảo Xứ (nơi có nhiều vật báu). Lấy một con dao bằng thép già vạch bốn phương làm Giới. Lấy một cái khăn sạch, một lò hương, thiêu đốt An Tất Hương. Trước tiên Chú 1008 biến. Lấy hạt cải trắng rải bốn phía, cho đến 7 lần. Tác Pháp đó thì núi ấy tự sụp đổ, nếu núi có chứa vật báu thì vị Tàng Thần (Thần giữ kho báu) sẽ bỏ của báu mà đi. Khi ấy tùy ý lấy dùng.

Nếu muốn khiến cho biển khô cạn. Trước tiên Chú 1008 biến. Dùng vàng, đồng làm hình một con Rồng rồi ném vào trong biển, tức thời biển liền khô cạn.

Nếu muốn khiến cho sông lớn, sông nhỏ chảy ngược. Lấy An Tất Hương làm hình một con voi, không kể lớn nhỏ, rồi ném vào trong nước, Chú 108 biến , tức thời nước sông liền chảy ngược. Muốn khiến y như cũ, Chú vào viên đá sạch rồi ném vào trong nước thì nước sông lại chảy như xưa.

Nếu có sấm sét, Tích Lịch, Rồng độc, gió gấp, mưa ác. Liền tác Ấn Chỉ Lôi Điện . Tay trái: đều co ngón giữa, ngón vô danh, ngón út vào trong lòng bàn tay. Dựng ngón trỏ và đem ngón cái vịn trên lóng giữa của ngón trỏ. Tụng Chú rồi chú vào. Đem Ấn quơ đảo, chỉ về nơi có Lôi Bạc (mưa đá có sấm) ắt mưa sẽ tự dừng.

Nếu muốn khiến cho tất cả Quỷ Thần tự đến quy phục làm Sứ Giả cung cấp. Lấy 3 đấu nước chứa đầy trong vật khí bằng đồng. Đem tro sạch rải quanh. Liền tác Ấn Giáo Nhiếp Lục (hay Đô Nhiếp Lục Ấn). Kèm co 2 ngón vô danh vào trong lòng bàn tay sao cho lưng ngón dựa nhau, 2 ngón giữa đều chụm đầu ngón, đều mở 2 ngón trỏ và 2 ngón út như hoa, đem ngón cái vịn lóng giữa của ngón trỏ. Lặng lẽ Chú 108 biến thì hết thảy các Ác Quỷ bên trong Giới ấy đều đến vân tập, tự hiện thân hình, buông xả Tâm độc ác, nhận làm Khu Sứ (Đầy tớ) cho Hành Nhân.

Nếu có bách điểu gây tác quái cho người. Liền hướng về nơi có loài chim gây tác quái, tụng Minh 108 biến thì con chim ấy tự đến rồi chết.

Nếu cấm núi. Ở lối vào đến núi, Chú 100 biến , hô lớn 3 tiếng. Liền tác Ấn Nghiệp Sơn. Tay trái: Co ngón vô danh, ngón út vào trong lòng bàn tay. Kèm dựng thẳng ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái. Hướng về núi 7 lần, liền bước đi 7 bước, sau đó 7 lần ấn núi thì tất cả chim thú trong núi đều di dời ra khỏi núi.

Nếu tác Ấn Chú này 7 lần rồi đưa Ấn hướng lên không trung ấn 7 lần thì chẳng gặp một chút bụi bặm trong khoảng không ấy.

Nếu muốn khiến cho người chẳng nói được. Viết họ tên người đó, hướng lên không trung rồi ngậm trong miệng thì người kia chẳng thể mở miệng nói được. Khi nhổ ra thì ngưới đó lại nói được.

Nếu tụng tất cả Chú. Trước tiên nên làm Đàn. Nếu tụng Chú này của Ta tức chẳng cần làm Đàn, chỉ khắc một cái chày bạt Chỉ Kim Cương Mãnh để ở trong Tháp Phật, hoặc ở trongTịnh Thất dùng bùn thơm xoa tô đất, lớn nhỏ tùy ý. Dùng mọi loại hoa cúng dường. Đặt chày trong Đàn, Chú 108 biến thì cái chày ấy tự lay động, hoặc biến làm mọi thứ vật lạ thì cũng đừng cho là quái lạ. Liền tụng Chú 108 biến thì cái chày ấy tự rời mặt đất 3 thước rồi quay lại. Hoặc 5, 6, 7 thước cho đến một trượng rồi trở lại.Người Trì Pháp liền nên Quy Y, Sám Hối, Phát Nguyện thì Ta liền ở trong đó hiện chân thân, tùy theo ý Hành Nhân mong cầu an vui thảy đều mau được như ý. Ta liền trao cho Bồ Đề Ký, liền được thân tâm giải thoát. Trước hết nên tụng 10 vạn biến, sau đó tác Pháp. Nếu Khóa ( Số hạn ) chưa đủ ắt chẳng được hiệu nghiệm.

ẤN PHÁP THỨ HAI:

Ấn này khắc vuông 1 tấc 8 phân, Chú 1000 biến, dùng Bạch Giao Hương xoa bôi. Ngày khắc Ấn đừng để người khác nhìn thấy. Dùng Ấn ấn lên trái tim sẽ được Tâm Trí, Tự Nhiên Trí, Túc Mệnh Trí. Trì Ấn 100 ngày liền được nhận mọi loại Đại Pháp Môn

Ấn này khắc vuông 1 tấc 2 phân, Chú 600 biến, dùng An Tất Hương xoa bôi. Đeo Ấn đi sẽ khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích, được đại tự tại, vĩnh viễn xa lìa mọi khổ.

Ấn này khắc vuông 1 tấc 5 phân, Chú 600 biến, dùng Bạch Giao Hương xoa bôi. Dùng Ấn ấn ống chân liền được bay trên hư không, tự tại đi đến mọi hướng.

Ấn này khắc vuông 1 tấc 8 phân, dùng Bạch Giao Hương xoa bôi, Chú 7000 biến. Dùng Ấn ấn bàn chân thì có thể một ngày đi được 300 dặm, người khác không nhìn thấy được.

THẦN BIẾN DIÊN MỆNH PHÁP:

_ Người bệnh nằm lâu. Vẽ trên trái tim liền khỏi

Đại Cát cấp cấp như luật lệnh

 

_ Người bị đau tim. Vẽ vào lập tức trừ khỏi bệnh

Đại Cát Lợi cấp cấp như luật lệnh

Trước tiên nên Chú 7 biến

_ Người bị bệnh Quỷ, dùng màu đỏ vẽ rồi cho nuốt vào

_ Người bị bệnh Tinh Mỵ Quỷ. Dùng màu đỏ vẽ 7 lá lớn rồi cho nuốt vào liền khỏi, rất thần nghiệm

Nếu Người Tác Pháp lấy Bạch Đàn Lăng (Lụa mỏng màu trắng) dài 2 trượng 1 thước 7 tấc, nấu trong nước tro để thật trắng (Bạch luyện lý) rồi đặt vào Địa Luân Thế Giới (Quả Địa Cầu) sẽ khiến cho người sống lâu 70 tuổi. Nếu không có người đưa tặng liền đặt ở cái viện (Đình) trong nhà mình hoặc đào đất sâu 7 thưTrí, biện tớc rồi chôn vài vô ngại. ào cũng được, sẽ được thông minh, nhiều

7 Đạo này cũng hay trị vạn bệnh, nuốt vào cũng khiến cho sống lâu, tăng trưởng Trí, rất thần nghiệm

7 Đạo bên trên này. Dùng màu đỏ (Chu) vẽ trên giấy. Nuốt 100 lá sẽ khiến cho người sống lâu liền được thọ ngang bằng Trời Đất. Đừng để cho người khác nhìn thấy

7 Đạo bên trên này. Nếu có người bị tất cả bệnh. Dùng Phù này vẽ đều trừ được bệnh.

Nếu có người vẽ Phù, nuốt vào sẽ sống lâu, tăng thêm Trí , rất hiệu nghiệm 7 Đạo bên trên này. Nếu có người cầu mọi loại trân bảo. Dùng màu đỏ vẽ Phù này rồi nuốt vào. Mãn 7 ngày liền có mọi loại Diệu Bảo tự nhiên đến.

Nếu cầu tài vật của người khác. Nên viết tên họ của người ấy ở dưới Phù này, lập tức nười ấy đem vật đến cho.

3 Phù trên này. Dùng màu đỏ vẽ trên 4 chân giường ắt thường có 8 vị Đại Kim Cương vệ hộ chẳng tạm buông bỏ. Tuy nhiên phải nghiêm tịnh, đừng để cho vật ô nhiễm vào phòng. Điều này cần phải dè dặt cẩn thận.

Khi có Đại Hỏa Tai nổi lên. Vẽ Phù ném một lần thì Chú một lần, cho đến 108 lần hướng vào trong lửa. Chỉ phút chốc thì tai họa tự diệt

Khi có Đại ác phong nổi lên. Vẽ Phù này, Chú 108 biến rồi ném vào trong gió thì gió liền ngưng

Khi có Đại Thủy nổi lên. Vẽ Phù này ném vào trong nước ,lập tức cắt đứt dòng nước chảy chẳng thể cuốn chìm người được.

Khi có mưa lớn, vẽ Phù này, Chú 108 biến , hướng về nơi có mưa ném thì cơn mưa ấy lập tức tự ngưng

Phù này, dùng màu đỏ vẽ 3 lá rồi nuốt vào ắt có thể vẽ Phù cho người khác, liền có hiệu nghiệm.Nếu chẳng làm như vậy ắt dùng các Phù không có hiệu nghiệm

Bấy giờ Uế Tích Kim Cương (Ucchuṣma-vajra) nói Phù này xong thì Đại Chúng đồng thanh khen ngợi rằng: “Lành thay Đại Lực Sĩ! Ông hay nói Pháp Đại Diệu này khiến cho các chúng sinh đều được giải thoát”

Thời vị Kim Cương liền nói với Đại Chúng rằng: “Nên biết tôi đối với các ông. Nếu có nơi nào lưu hành Pháp này thì nhóm Đại Thiên chúng tôi thường hộ trì người hành Pháp này, trợ giúp cho thành tựu”

Khi ấy vị Kim Cương lại nói rằng: “Nếu có chúng sinh hành Pháp này. Tôi liền đi đến hiện thân trước mặt người đó và ban cho mọi sự nguyện cầu. Tôi cũng khiến cho người đó được mọi thứ biến hiện, mọi loại Thần Thông, nơi làm không bị trở ngại. Thường nên niệm Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của Tôi. Tôi liền thường tùy toại khiến cho tất cả đều trợ giúp cho thành tựu”

Bấy giờ vị Kim Cương nói Pháp này xong thì Đại Chúng càng thêm buồn vui (Bi Hỷ) cùng với các hàng Trời, Rồng, Đại Quỷ Thần đều phụng Thánh Ngôn, lễ dưới chân Ngài rồi lui ra.

 

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG CẤM BÁCH BIẾN KINH

_MỘT QUYỂT (Hết)_

Theo bản Kinh xưa thì bài Chú có 43 chữ. Vào đời vua Đường Thái Tông, có nhiều người Trì Tụng quá linh nghiệm nên bỏ bớt đi 10 chữ. Nay đã lục ra, muốn mau được linh ứng . Không có Chú nào vượt qua Chú này.

Án _ Bút quát hốt lốt, ma ha bát-la ngận na, hủ vẫn trấp vẫn. Hê ma ni vi, hiệt vi ma na thê.

Án_ Chước cấp na, ô thâm mộ hốt lốt, hồng hồng hồng , phán phán phán phán phán, sa ha

 

OṂ _ VAJRA-KRODHA MAHĀ-PRĀGNĀ_SVABHĀVA _ HE MANI VID _ HE VIMANAS

OṂ _ KṚṢṆA UCCHUṢMA KRODHA _ HŪṂ HŪṂ HŪṂ _ PHAṬ PHAṬ PHAṬ PHAṬ PHAṬ _ SVĀHĀ

Chân Giác Đàn Sư đã truyền Thần Chú cũng đồng với Kinh Chú ngày nay.

Nhưng âm Phạn thì từ ngữ có chút ít khác biệt

Án, phật cấu quật luật, ma ha bát na ngân na hủ vẫn phán vẫn vĩ cật vĩ ma na tê, ô sáp mô quật luật, hồng hồng hồng, phát phát phát, sa ha

 

OṂ BHUR-KUṂ MAHĀ-PRAṆAYE BHURCI BHUR-KUṂ

VIMANASE

UCCHUṢMA KRODHA HŪṂ HŪṂ HŪṂ _ PHAṬ PHAṬ PHAṬ

SVĀHĀ

 

09/06/2007