Ðệ tử chúng đẳng …
Dữ pháp giới nhất thiết chúng sinh,
Hiện tiền nhất tâm,
Bản cụ thiện pháp,
Giai hữu thần lực,
Cập dĩ trí minh,
Thượng đẳng Phật tâm,
Hạ đồng hàm thức,
Vô thủy ám động,
Chướng thử tĩnh minh,
Xúc sự hôn mê,
Cử tâm phọc trược,
Bình đẳng pháp trung,
Khởi tự tha tưởng,
Ái kiến vi bản,
Thân khẩu vi duyên,
Ư chư hữu trung,
Vô tội bất tạo,
Thập ác ngũ nghịch,
Báng pháp báng nhân,
Phá giới phá trai,
Hủy tháp hoại tự,
Thâu Tăng kỳ vật,
Ô tịnh phạm hạnh,
Xâm tổn thường trụ,
Ẩm thực tài vật,
Thiên Phật xuất thế,
Bất thông sám hối,
Như thị đẳng tội,
Vô lượng vô biên,
Xả tư hình mệnh,
Hợp đọa tam đồ,
Bị anh vạn khổ,
Phục ư hiện thế,
Chúng não giao tiên,
Hoặc ác tật oanh triền,
Tha duyên bức bách
Chướng ư đạo pháp
Bất đắc huân tu,
Kim ngộ Ðại Bi Viên Mãn Thần Chú,
Tốc năng diệt trừ,
Như thị tội chướng,
Cố ư kim nhật,
Chí tâm tụng trì,
Qui hướng Quán Thế Âm Bồ Tát,
Cập Thập phương Ðại sư,
Phát Bồ đề tâm,
Tu chân ngôn hạnh,
Dữ chư chúng sinh,
Phát lộ chúng tội,
Cầu khất sám hối,
Tất kính tiêu trừ.
Duy nguyện Ðại bi
Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát,
Thiên thủ hộ trì,
Thiên nhỡn chiếu kiến,
Ninh ngã đẳng :
Nội ngoại chướng duyên tịch diệt,
Tự tha hành nguyện viên thành,
Khai bản kiến tri,
Chế chư ma ngoại,
Tam nghiệp tinh tiến,
Tu Tịnh độ nhân,
Chí xả thử thân,
Cánh vô tha thú,
Quyết định đắc sinh,
A Di Ðà Phật Cực Lạc thế giới,
Thân thừa cúng dàng.
Ðại Bi Quán Âm,
Cụ chư tổng trì,
Quảng độ quần phẩm,
Giai xuất khổ luân,
Ðồng đáo trí địa.