KỆ VĂN VÔ SINH NIỆM PHẬT

“Lửa mồi ánh chớp có gì đâu ?
Ân ái sao còn quấn quít nhau !
Một túi da khô đầy bảo vật,
Tấm thân vàng kệch rượu cơm bầu.
Luân hồi sống chết ai là khỏi,
Tờ lệnh Diêm La kíp tới hầu,
Phúc tội tóc tơ bày rõ hết,
Phân minh sổ sách trước như sau.
Cột đồng giường sắt trông ghê khiếp,
Than khóc kêu gào tránh được đâu ?
Hối lại tu hành e đã muộn,
Ðầu thai làm kiếp ngựa hay trâu.
Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước,
Nhờ Phật rồi đây mới thoát cầu,
Một điểm “Chân như” ai nấy sẵn,
Thoát vòng sinh tử niệm lên mau.
“Quạ bay, thỏ chạy chóng như thoi,
Than hỡi ! Ðời ta được mấy hồi,
Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh.
Quay đầu ta kíp niệm đi thôi !
Nam mô A Di Ðà Phật (1 tràng)
Dù cho nhà ngọc với kho vàng,
Cảnh đến Vô thường khó nỗi mang,
Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh,
Quan Âm Bồ Tát độ cho sang.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 tiếng)
Sống lâu bảy chục mấy ai đâu,
Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu.
Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh.
Cầu xin Thế Chí độ sang mau.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (10 tiếng)
Giơ tay, cất bước tội ngang mày,
Ðịa ngục đao sơn cửa rộng thay,
Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh,
Cầu xin Ðịa Tạng độ sang ngay.
Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (10 tiếng)
Hàm đan giấc mộng có hay chi ?
Cuộc thế lân la cái nỗi gì ?
Chỉ cõi Tây phương an lạc cảnh.
Thanh Tịnh Bồ Tát độ cho về.
Nam mô Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát (10 tiếng)
Nguyện vong chóng sinh sang Tịnh độ,
Ngôi cửu liên là chỗ náu nương,
Vô sinh, sen nở ngát hương,
Chư tôn Bồ Tát bên đường tiếp nghinh.
Chốn ao báu muôn sen đua nở,
Phật Di Ðà, Thế Chí, Quan Âm,
Tiếp hồn lên cõi Lạc tâm,
Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao.