VĂN CÚNG VỢ CHỒNG

Ðốt nén hương thơm,
Nhất tâm triệu thỉnh :
Tình như Loan Phụng,
Nghĩa tựa sắt cầm.
Bao tháng năm khăng khít keo sơn,
Nay bỗng chốc phân chia đôi ngả,
Ðau xót nhé ! Kẻ đi người ở.
Buồn thương thay ! Ðấy khuất đây còn,
Báo đáp nhau chút nghĩa sắt son
Cầu Phật độ cho hồn sang Tịnh cảnh.
Xin nguyện Lương quân (Hiền thê) chân linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
– Lại đốt hương thơm hai phen triệu thỉnh:
Chim Loan Phụng từ xưa hòa hợp,
Ðàn sắt cầm bỗng dứt dây tơ,
Âm dương đôi ngã cách xa,
Bóng kia hình nọ bây giờ tìm đâu ?
Lòng thành kính ai cầu chư Phật,
Phóng Từ quang cứu vớt chân linh
Về nơi An dưỡng Vô sinh,
Dự ngôi bất thoái vô minh sạch lầu.
– Xin nguyện Lương quân (Hiền thê) chân linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát