VĂN TÁN NGUYỆN QUAN ÂM

Cúi đầu làm lễ QUAN ÂM,
Phật tiền đệ tử chí tâm khẩn nguyền:
Một cầu mở hoát tâm nguyên,
Biết liền cả thảy pháp thiền NHƯ LAI.
Hai cầu Bát Nhã tánh khai,
Sớm đặng trí huệ nhãn rày quang minh.
Ba cầu từ huệ rộng thinh,
Ðộ liền cả thảy chúng sinh khỏi nàn.
Bốn cầu tâm địa mở mang,
Sớm đặng phương tiện trí toan lẹ làng.
Năm cầu tâm đạo vẹn toàn,
Liền lên Bát Nhã từ thoàn Tây qui.
Sáu cầu tránh khỏi tai nguy,
Sớm qua khổ hải thoát ly hồng trần.
Bảy cầu thanh tịnh tâm thân,
Mau thành GIỚI, ÐỊNH, HUỆ chơn pháp thiền.
Tám cầu đạo hạnh cố kiên,
Sớm lên bỉ ngạn tịnh yên Niết Bàn.
Chín cầu tánh đặng thanh an,
Vô vi diệu trí minh quang phát liền.
Mười cầu hành đạo tinh chuyên,
Sớm thành Phật tánh diệu viên Bồ đề.
Mong ơn Bồ Tát chứng tri,
Ðộ cho đệ tử tu trì thành công.