VĂN PHÁT NGUYỆN HƯỚNG TAM BẢO

Ngã sinh bất thiện chư phiền não,
Nguyện vĩnh tiêu trừ tội chướng nhân,
Vị ngộ mê tà thập ác triền,
Nguyện bất giữ tâm tương tục khởi,
Dục giới, sắc giới, vô sắc giới,
Tảo đoạn triền miên hữu lậu nhân,
Nhiễm nhân nhiễm quả nhiễm trần duyên,
Nguyện hướng sinh sinh bất tương tục,
Thuận hiện thuận tiền thuận hậu nghiệp,
Tam thế oan vưu vĩnh diệt trừ,
Phá trai phá giới phá uy nghi,
Nhất thiết chí tâm giai sám hối,
Nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng;
Quán thân thực tướng tính câu không,
Kính Phật, kính Pháp, kính chân Tăng,
Thanh tịnh pháp thân tảo huân hiển.