CHẾ NGỰ BUÔNG LUNG
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa