Câu Chuyện Tiền Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm
.:: Thái Tử Bất Huyến ::.

Sản xuất bởi: APUTI Digital Art Design Co. Ltd
Được phép chuyển dịch và thuyết minh từ: APUTI Art Digital Design Co. Ltd
Biên dịch: Tạng Thư Phật Học
Diễn thuyết: Tạng Thư Phật Học