Mã Đầu Tôn Câu Ấn

Hai tay kết Kim Cương Phộc co Tiến Lực (2 ngón trỏ) [?ngón trỏ phải] như móc câu, tụng Chân Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là :

“Án, hạ dã cật-lý phộc (1) ma hạ bả ná-mãng củ xá (2) yết la-sái dã nga già lam (3) tát phộc bả ná-ma củ la, tam ma diễm (4) bá ná-mãng củ xả đà la (5) hồng, nhược (6)”

Do kết Ấn này thỉnh triệu, tất cả Thánh Chúng đều đến tập hội.