PHẬT NÓI KINH
NHẤT THIẾT PHẬT NHIẾP TƯƠNG ƯNG ĐẠI GIÁO VƯƠNG
THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh, Tam Tạng Triều Tán Đại Phu, Thí Quang Lộc Khanh. Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nay con quy mệnh Phật Bồ Tát

Diễn nói Tương Ưng Đại Giáo Vương

Lược thuật Quán Âm Bồ Tát Nghi (Nghi Thức)

Hay thành sở tác lợi Quần Phẩm

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì muốn lợi ích cho các Chúng Sinh cho nên diễn nói Đại Giáo Tương Ưng của chư Phật

Đức Phật dạy: “Nếu có vị A Xà Lê cùng với Hành Nhân vì muốn tu hành Pháp Bồ Đề Phần với mọi loại thành tựu thì nên tu tập Pháp của Quán Tự Tại Bồ Tát.

Nếu tu Pháp này, trước tiên tìm nơi thanh tịnh (Tĩnh Xứ) y theo Nghi Quỹ, chuyển Tâm chẳng lười biếng trễ nãi. Khi tu thì Hạnh đầu tiên (Tiên Hạnh) cần phải được tinh thục. Sau đó y theo Pháp quán tưởng và tụng chữ Hồng (HŪṂ), chọn lựa đất, kết Giới, tác Pháp Khiển Ma xong.

Lại ở nơi ấy trải cỏ mà ngồi. Khi đó người trì tụng muốn vận tâm quán tưởng Hiền Thánh, trước tiên phải tịnh 3 Nghiệp, liền tụng Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn là:

“Án, ca dã phộc cô tức đa, Phộc nhật-la sa bà phộc đát-la cô khiếm“

Tụng Chân Ngôn này xong lại nói Thí Dụ Già Đà rằng :

Ví như sen đẹp xinh thanh tịnh

Tuy mọc trong bùn chẳng nhiễm dơ

Như vậy chúng sinh ở phiền não

Đều được thanh tịnh trong Tam Giới ( 3 cõi )

Tụng Già Đà (Gāthā) xong, tự tưởng đầu đội mão Báu bên trong có Đức Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus). Tiếp ở trái tim của mình tưởng hiện ra hoa sen trắng hé nở. Trên hoa ấy tưởng có vành trăng. Ở trong vành trăng tưởng hiện chữ Án (OṂ) Thể như hư không chỉ có Đại Trí chân thật. Sau đó tụng Khai Tuệ Chân Ngôn là:

“Án, tức đa bát-la để vi đăng ca lỗ di”

Tụng Chân Ngôn này xong, lại tưởng mọi Báu hóa thành hoa sen 8 cánh. Ở trên hoa ấy tưởng có vành trăng. Ở trong vành trăng hiện ra chữ Hột-Lăng (HRĪḤ) tức là Bản Thân của Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara), ngồi Kiết Già, thân hình màu đỏ có 2 tay. Ở bên trái tưởng Bạch Y Bồ Tát (Pāṇḍaravāsini) tay cầm hoa sen. Tiếp tưởng Hiền Thánh ở tám phương

_ Thứ nhất là vị trí cánh hoa ở phương Đông , tưởng hiện Vĩ Cát Nễ Bồ Tát (Vilokini), tay cầm hoa sen hồng. Chân Ngôn của Bồ Tát là :

“Án, vĩ lô cát nễ, a phộc lộ ca dã, sa-phộc hạ”

 

_ Ở cánh Hoa phương Nam tưởng hiện ra Đa La Bồ Tát (Tārā) tay cầm hoa sen xanh lục. Chân Ngôn của Bồ Tát là :

“Án, đa lị, đốt đa lị, đốt lị, sa-phộc hạ”

 

_ Ở cánh hoa phương Tây tưởng Bộ Lị Ni Bồ Tát (Pūrṇi) tay cầm hoa Ưu Bát La (Utpala: Hoa sen màu xanh da trời) trong hoa có vành xe tám căm. Chân Ngôn của Bồ Tát là:

“Án, bộ lị ni, ma ha tác ngật-la phộc lị-để, hồng”

_ Tiếp ở cánh hoa phương Bắc tưởng hiện ra Tần My Bồ Tát (Bhṛkuṭi) tay cầm hoa sen màu vàng. Chân Ngôn của Bồ Tát là : “Án, bột-lị cô trí, đát trí, mạt tra, hồng”

 

_ Ở cánh hoa sen phương Đông Bắc tưởng hiện ra Bát-nột ma Phộc Tỉ Nễ Bồ Tát (Padma-vasini) tay cầm hoa sen màu hồng đào. Chân Ngôn của Bồ Tát là :

“Án, ma hạ thất-lị duệ, ma ni bạt nột-di, hồng”

 

_ Ở cánh hoa sen Đông Nam tưởng Phộc nhật-La Bát Nột-Ma Thuyết Lị Bồ Tát (Vajrapadmeśvari) cầm Hoa Sen trắng. Chân Ngôn của Bồ Tát là :

“Án, phộc nhật-la bát nột-di thấp-phộc lị đà la bát nột-di, hồng”

_ Ở cánh hoa phương Tây Nam của hoa sen tưởng hiện ra Vĩ Thuyết Bát nộtMa Bồ Tát (Viśva-padma) tay cầm hoa sen màu đen. Chân Ngôn của Bồ Tát là :

“Án, vĩ thấp-phộc bát nột-di, hột-lị”

 

_ Tiếp ở cánh hoa Tây Bắc của hoa sen tưởng hiện ra Vĩ Thuyết Phộc Nhật-La Bồ Tát (Viśva-vajra) tay cầm chày Yết Ma. Chân Ngôn của Bồ Tát là:

“Án, vĩ thấp-phộc phộc nhật-lị hồng”

_ Tiếp ở trung tâm hoa sen lại tưởng Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara) hiện thân Đại Diệu Sắc. Chân Ngôn là :

“Án, Hột-lăng bát nột-ma na lị-đế thấp-phộc la hồng”

 

Các Đại Bồ Tát với Chân Ngôn vi diệu như vậy. Nếu có người trì tụng y theo Pháp, tác quán tưởng ấy và tụng Chân Ngôn, chuyên chú chẳng thoái lui thì người ấy sẽ mau chứng Phật Quả. Giả sử có thọ 5 Dục Lạc cũng hay viên mãn 10 Ba La Mật với Môn Tổng Trì cho đến mau được thành tựu câu Tịch Tịnh của Bích Chi Phật, 10 Địa Bồ Tát, Phật . Chẳng nên sinh nghi hoặc.

Lại nữa, người trì tụng cũng thường nên uống 5 loại thuốc của Đại Thừa là : Mạo Địa Chất Đa, Yết lị-bố La, La ngật-đa tán nại la, Phộc nhật La, Ô Na Đa…Nếu hay thường uống thuốc như vậy và trì tụng chẳng trễ nãi sẽ mau lìa khổ của già chết, tăng trưởng thọ mệnh, biến đổi sắc tướng, người nhìn thấy đều yêu kính, đời này được thành tựu Trí Tối Thượng .

Lại nữa, mọi thứ Tức Tai, Tăng Ích, Kính Ái, Giáng Phục cho đến các Pháp Câu Triệu, trừ diệt chư Ma, Phát Khiển, Oán Ác, Cấm Pháp, Đả Ác, Phi Không Tự Tại và các Tam Ma Địa… Nếu tu Quán Tự Tại Pháp thảy đều thành tựu.

Quán Tự Tại Bồ Tát Căn Bản Chân Ngôn là:

“Án, hột-lăng bát nột-ma na lị-đế thấp phộc la hồng”

Lại nữa, Nếu có người trì tụng thường niệm Quán Tự Tại Bồ Tát Căn Bản Chân

Ngôn, một ngày 108 biến thì người đó ngày đêm đã gây ra tội đều được tiêu diệt

Nếu một ngày tụng 500 biến thì hay trừ tất cả bệnh

Nếu một ngày tụng 1000 biến sẽ được tăng trưởng thọ mệnh

Nếu tụng 2000 biến sẽ được mọi người cung kính

Nếu trì tụng 3000 biến sẽ được mọi người yêu kính, tăng trưởng phú quý

Nếu tụng 4000 biến sẽ mau xa lìa sự đau khổ vì nghèo túng (bần khổ)

Nếu trì tụng 5000 biến hay khiến cho thân tâm của tất cả oan gia bị rối loạn

Nếu trì tụng 6000 biến hay thắng tất cả oan gia

Nếu trì tụng 7000 biến hay thắng 4 Ma

Nếu trì tụng 8000 biến hay thắng chư Thiên và Thiên Nữ

Nếu trì tụng 9000 biến hay thắng Dạ Xoa và Dạ Xoa Nữ

Nếu trì tụng một vạn biến hay thắng Trời Rồng và Người

Nếu trì tụng hai vạn biến sẽ tác thành tựu phép Ẩn Thân của Hiền Thánh

Nếu trì tụng ba vạn biến hay mãn tất cả nguyện

Nếu trì tụng bốn vạn biến sẽ được tự tại bay trên hư không

Nếu trì tụng năm vạn biến sẽ được thành tựu Thánh Kiếm

Nếu trì tụng sáu vạn biến sẽ được Trì Minh Thiên

Nếu trì tụng bảy vạn biến sẽ được làm chủ của Thế Gian

Nếu trì tụng tám vạn biến sẽ được địa vị Thiết Luân Vương

Nếu trì tụng chín vạn biến sẽ được địa vị Kim Luân Vương

Nếu trì tụng một lạc xoa biến số sẽ được Bồ Tát Vị

Nếu trì tụng 10 lạc xoa số sẽ được tự tại, mãn 10 địa vị

Nếu trì tụng 50 lạc xoa số sẽ chứng Phật Vị

Nếu trì tụng một câu đê số sẽ được đầy đủ nhóm Thân Khẩu Ý của Đức Phật

Vô Lượng Thọ của Thế Giới Cực Lạc, làm lợi lạc cho chúng sinh

_ Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói Bạch Y Bồ Tát Chân Ngôn là :

“Án, bán noa la phộc tỷ nễ phộc la nhĩ hồng”

Chân Ngôn vi diệu của Bạch Y Bồ Tát này. Nếu có người thường hay trì tụng thì tất cả tội nghiệp đã có thảy đều tiêu diệt. Nếu hay y theo Pháp chuyên chú trì tụng mãn 7 ngày thì tất cả nhân dân ở trong Quốc Thành thảy đều phụng trọng. Nếu trì tụng một tháng sẽ được đại phú quý. Như vậy trì tụng đến một lạc xoa số sẽ được đồng với uy lực của Bồ Tát không sai khác.

_ Tiếp lại nói Vĩ Lộ Cát Nễ Bồ Tát Chân Ngôn là :

“Án, vĩ lộ cát nễ , a phộc lộ ca dã, sa-phộc hạ”

 

Chân Ngôn vi diệu của Bồ Tát này. Nếu có người y theo Pháp trì tụng một vạn biến sẽ được thành tựu Thánh Kiếm. Nếu người trì tụng có việc mong cầu, nên lấy Xỉ Mộc gia trì 21 biền rồi lau chùi răng mà nằm thì việc mong cầu đều được nói trong mộng. Phàm việc đã nói thảy đều chân thật.

_ Tiếp lại nói Đa La Bồ Tát Chân Ngôn là :

“Án, đa lị, đốt đa lị. đốt lị, sa-phộc hạ”

 

Chân Ngôn vi diệu của Bồ Tát này. Nếu có người y theo Pháp trì tụng một lạc xoa số thì người ấy ở trong Tam Giới (ba cõi) hay thắng tất cả Trời, Rồng, A Tu La, Trì Minh Thiên và hàng nữ của nhóm ấy đi đến làm bộc sử (tôi tớ) không có gì chẳng tùy Tâm. Nếu người trì tụng muốn tác Câu Triệu Trời Rồng và hàng Nữ của nhóm ấy, nên tưởng thân ấy màu đỏ, ở trong trái tim có móc câu Kim Cương tỏa ánh sáng rực rỡ câu móc nơi trái tim của hàng đó. Lại tưởng dùng sợi dây cột cổ làm tướng đáng sợ. Phàm hàng được câu triệu sẽ tùy theo lúc trì tụng ắt quyết định mau đến, sự việc mong cầu đều được tùy Tâm.

_ Tiếp lại nói Bộ Lị Ni Bồ Tát Chân Ngôn là:

“Án, bộ lị ni, ma hạ tác ngật-la phộc lị-để nễ hồng”

 

Chân Ngôn vi diệu của Bồ Tát này. Nếu có người trì tụng muốn cầu sự thành tựu. Trước tiên nên dùng thuốc của nhóm Vĩ noa-phộc phộc nhật-lỗ na ca…xoa tô Man Noa La. Sau đó tùy theo khả năng dâng hương hoa… cúng dường ở trong Đàn. Tiếp theo, người trì tụng liễm tọa mà ngồi, nhất tâm chuyên chú trì tụng chẳng trễ nãi thì sự việc mong cầu sẽ được thành tựu. Người nhìn thấy đều ưa thích. Sau khi chết sẽ vãng sinh về cõi Cực Lạc.

_ Tiếp lại nói Tần My Bồ Tát Chân Ngôn là:

“ Án, bột lị cổ trí đát trí mạt tra hồng “

 

Chân Ngôn vi diệu của Bồ Tát này. Nếu có người trì tụng muốn tác Pháp Điều Phục, nên lấy đất dưới chân của oan gia và đất hai bên bờ sông. Lại dùng thuốc độc, hạt cải, muối, máu với Vĩ noa-Phộc phộc nhật-lỗ na ca… hòa chung thành bùn tạo tượng oan gia. Dùng xương người làm cọc đóng vào thân phần chi tiết của tượng đặt trong đầu lâu. Dùng Độc Lâu Cái ở trong rừng Thi Đà, lấy tro lửa thiêu người chết. Tụng Chân Ngôn gia trì, trải qua 7 ngày đêm, quyết định điều phục được.

_ Tiếp lại nói Bát Nột-Ma Phộc Tỷ Nễ Bồ Tát Chân Ngôn là:

“Án, Ma ha thất-lị duệ ma ni bát nột-di hồng”

 

Chân Ngôn vi diệu của Bồ Tát này. Nếu lúc trì tụng, trước tiên nên dùng hương hoa… 5 loại cúng dường xong mới có thể trì tụng. Hay tác ủng hộ tất cả xứ. Hoặc nghị luận, quyết định được thắng, được Đại Tự Tại và Quán Tự Tại Đẳng. Nếu đem hoa sen, một vạn số tác Hộ Ma sẽ được làm Địa Chủ. Nếu dùng một lạc xoa số hoa sen tác Hộ Ma sẽ được Địa Vị Luân Vương.

_ Tiếp lại nói Phộc Nhật-La Bát Nột-Ma Thuyết Lị Bồ Tát Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la bát nột-di thuyết lị phộc la bát nột-di hồng”

 

Chân Ngôn vi diệu của Bồ Tát này. Nếu người trì tụng tác Tâm niệm, liền có thể giáng phục câu triệu. Nếu trì tụng 7 biến thì hay hộ thân mình. Nếu trì tụng 1000 biến sẽ hay trừ nạn về: Thuốc độc, đao kiếm, sư tử, voi, rắn, lửa, cướp bóc, cấm phộc (cột trói), biển, quỷ…và trừ bệnh tật về Ngược kha-lị cô na ca, nột sai lị-di đa, nột lịlãng nghi đa…cùng trừ tất cả chúng sinh ác độc. Nếu trì tụng một lạc xoa sẽ tăng trưởng thọ mệnh, gìa lại thành trẻ, thân tướng viên mãn, mọi người yêu kính. Nếu trong cảnh bị hạn hán, nên ở nơi ấy tìm đất vẽ tạo cái ao của Rồng. Liền ở trước ao, dùng Tâm niệm tên của Rồng, lấy hạt cải trắng với muối tác Hộ Ma tức thời mưa lớn, được cảnh lúa gạo sung túc.

_ Tiếp lại nói Vĩ Thuyết Bát Nột-Ma Bồ Tát Chân Ngôn là :

“Án, vĩ thấp-phộc bát nột-di ngột-lị”

 

Chân Ngôn vi diệu của Bồ Tát này. Nếu có người chuyên chú trì tụng sẽ được đầy đủ nghiệp Thân Khẩu Ý, hay thành mọi công việc như: Pháp Cấm Phộc, Pháp Ly Mỵ, Pháp Đính Quyết, Pháp câu móc Tâm của người khác, Pháp Huyễn Hóa cho đến mở hang Tu La, Ẩn Thân, Tự Tại bay trên không… thảy đều thành tựu.

_ Tiếp lại nói Vĩ Thuyết Phộc Nhật-La Bồ Tát Chân Ngôn là :

“Án, Vĩ thuyết phộc nhật-lị hồng”

Chân Ngôn vi diệu của Bồ Tát này. Nếu người trì tụng chuyên chú chẳng trễ nãi, y theo Pháp trì tụng, thường hay ủng hộ Ta Người và được tất cả kính yêu cho đến được đại biện tài, hay thắng sự biện thuyết của kẻ khác. Lại Bồ Tát này hay ở nẻo Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh cứu độ chúng sinh phát đại tinh tiến như Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu có kẻ Tín trọng Phật Pháp, Bồ Tát sẽ như bà mẹ của kẻ ấy thường ủng hộ giúp đỡ.

Đức Phật bảo: “Nếu lại có người đối với Nhất Thiết Như Lai Nhiếp Tương Ưng Đại Giáo Vương Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ một lòng không nghi, tu hành bền chắc sẽ thường được thành tựu Pháp cứu cánh.

Nếu lại có người chẳng vào Man Noa La cho đến đủ phiền não và kém phước. Người ấy tùy theo ý ham muốn, đi đứng nằm ngồi hoặc nói hoặc cười chẳng xen vào việc này, hằng phát Tâm Bồ Đề, tưởng Lý chân thật, thường thường trì tụng ắt Pháp đã làm đều được thành tựu.

Hoặc lại có người trì tụng phát Tâm Bồ Đề, uống 5 loại Thánh Dược là: Ma Ha, La Khất-Đương, Yết Lị Bố La, La Khất-Đá, Tán Nại Gia…Y theo Quán Tự Tại Bồ Tát Nghi Quỹ trì tụng, lại cúng dường Hiền Thánh. Tuy người ấy chẳng tạo tượng Phật cũng hay gặt được sự tương ứng tối thượng, thành địa vị của Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát, mau chứng Bồ Đề.

Thành tựu như vậy sẽ có tướng nào? Pháp Bồ Đề Phần, Ba La Mật Tổng Trì Môn, 10 Địa ấy tự nhiên thành tựu. Nếu có người đều có thể y vào Nhất Thiết Phật Tương Ứng Pháp trì tụng liền đồng với tất cả Phật không có sai khác.

Lại nữa, nếu người trì tụng, tâm chưa vắng lặng, chẳng thể giải rốt ráo Pháp tương ứng. Nay Ta vì người ấy nói Pháp vẽ Tượng. Nếu người trì tụng muốn vẽ Tượng. Trước tiên cầu một người thợ vẽ khéo giỏi, khiến người đó giữ thân tâm trong sạch tinh khiết, tu trì Tế Giới. Xong lấy mảnh lụa tốt, đừng cắt 2 đầu, dài 2 khuỷu tay, dùng màu sắc tốt vẽ một vành trăng trên lụa. Ở trong vành trăng vẽ hoa sen 8 cánh có nhiều màu. Ở chính giữa hoa vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát, thân màu đỏ có 3 mặt 6 tay, đầu đội mão báu, trong mão có Đức Phật A Súc, mặt phải màu đen hơi hiện tướng phẫn nộ, mặt trái màu trắng, 6 tay đều y theo Pháp Chấp Trì (cầm nắm vật khí như Pháp)

Nơi hoa sen, ở cánh hoa phương Đông vẽ Vĩ Lộ Cát Nễ Bồ Tát thân màu trắng, tay trái cầm hoa sen đỏ, tay phải cầm chày Kim Cương

Cánh hoa phương Nam vẽ Đa La Bồ Tát thân màu xanh lục, tay trái cầm hoa sen xanh lục, tay phải cầm báu (? Viên Ngọc báu)

Cánh hoa phương Tây vẽ Bộ Lị Ni Bồ Tát thân màu vàng, tay cầm hoa sen màu xanh biển (Ưu Bát La Hoa), bên trong có vành xe (Luân)

Cánh hoa phương Tây vẽ Tần My Bồ Tát thân màu trắng hồng, tay cầm hoa sen màu vàng và cầm cây kiếm bén

Cánh hoa Đông Bắc vẽ Bát Nột-Ma Phộc Tỷ Nễ Bồ Tát thân màu vàng, tay cầm hoa sen màu hồng đào

Cánh hoa Đông Nam vẽ Phộc Nhật-La Bát Nột-Di Thuyết Lị Bồ Tát thân như màu hư không, tay cầm hoa sen trắng và cầm tràng hạt bằng Pha Lê (Thủy Tinh)

Cánh hoa Tây Nam vẽ Vĩ Thuyết Bát Nột-Ma Bồ Tát thân màu trăng mùa Thu, tay cầm hoa sen màu đen và cầm Kinh Pháp

Cánh Hoa Tây Bắc vẽ Vĩ Thuyết Phộc Nhật-La Bồ Tát thân đủ loại màu, tay cầm hoa sen

Tiếp ở bên ngoài cánh hoa, 4 góc vẽ Hý, Man, Ca, Vũ (4 vị Bồ Tát Thân Cận) 4 cửa tưởng 4 chữ vi diệu Nhược (JAḤ) Hồng (HŪṂ) Noan (VAṂ) (HOḤ) biến thành 4 vị Bồ Tát Câu, Sách, Tỏa , Linh hộ giữ 4 cửa

_Tiếp lại nói về Pháp vẽ Tượng. Như trước tìm người thợ xảo diệu. Ở trên lụa trắng tinh vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát thân như màu Trăng Thu, đủ tướng viên mãn, đầu đội mão báu bên trong có Đức Phật Vô Lượng Thọ. Thân có 8 tay. Bên phải : tay thứ nhất cầm tràng hạt, tay thứ hai cầm cây gậy báu, tay thứ ba cầm Tam Xoa (cái chỉa ba) tay thứ tư tác Ấn Thí Nguyện. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm Bình Quân Trì, tay thứ ba cầm sợi dây, tay thứ tư cầm quyển Kinh Bát Nhã. Áo bằng da cọp, có Rồng quấn quanh nách. Ở bên trái Bồ Tát, vẽ người trì tụng tay cầm cái bát đựng nước At Già và cầm lò hương với tướng cung kính

_ Lại nói về Pháp vẽ Tượng. Như nghi tướng của núi Bổ Đà Lạc Ca, vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát thân màu trắng , đủ tướng viên mãn, áo trắng trang nghiêm. Tay phải cầm tràng hạt, tay trái chống lỗ tai thành tướng suy nghĩ làm lợi ích cho chúng sinh, ngồi trên Tòa Sư Tử Liên Hoa, duỗi bàn chân trái xuống đạp trên hoa sen, bàn chân phải ở ngay trên tòa hoa sen

_ Lại nói Pháp vẽ Tượng. Như trước ở trên lụa trắng tinh vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát thân màu trắng hồng có 10 cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm tràng hạt, bốn tay còn lại tác tướng Thí Vô Úy cứu nạn cho chúng sinh. Bên trái: tay thứ nhất cầm 2 cọng hoa sen đỏ, 4 tay còn lại tác tướng Thí Vô Úy cứu nạn cho chúng sinh. Bồ Tát ngồi trên tòa Sư Tử Liên Hoa, duỗi chân trái xuống, bên dưới có hoa sen nâng đỡ bàn chân. Ở mặt phải của Bồ Tát vẽ sư tử, voi, lửa, rắn. Bên mặt trái vẽ giặc cướp, cấm phộc, biển, quỷ. Chúng sinh gặp 8 nạn như vậy, tác tướng Bồ Tát cứu độ

_ Lại nói Pháp vẽ Tượng. Như trước dùng lụa trắng tinh vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát ở trong vành trăng, hiện mọi loại màu sắc, có 13 đầu đều đội mão báu bên trong mão có Đức Phật Vô Lượng Thọ. Mặt chính viên mãn, mặt thứ 13 màu xanh lục hiện cái đầu ngựa, có 100 cánh tay, tay cầm mọi loại khí trượng Yết Ma. Hoặc vẽ 100 đầu 1000 cánh tay, cũng lại cầm mọi loại khí trượng Yết Ma.

Tất cả Pháp vẽ Tượng như vậy, về phía bên phải đều vẽ người trì tụng với tướng quỳ dài cung kính, tay cầm cái bát chứa nước Át Già và lò hương.

Các phép vẽ như trên, người trì tụng tùy theo Tâm chọn vẽ một tướng, mỗi mỗi đều nên phát Tâm thù thắng tối thượng. Vẽ được tranh rồi, ở trước bức tranh bày biện mọi thứ hương hoa thù diệu, thức ăn uống với tất cả vật cúng. Thỉnh vị A Xà Lê y theo Pháp tác Khánh Tán. Sau đó người trì tụng tự tác Khiết Tĩnh, ở trước bức tranh, ngồi yên định Tâm, tụng Quán Tự Tại Bồ Tát Căn Bản Vi Diệu Chân Ngôn. Nếu lìa các nghi ngờ, chuyên chú chẳng trễ nãi thì tất cả chỗ làm, quyết định thành tựu

Lại nữa, vị A Xà Lê vì tác Khánh Tán và trao truyền Căn Bản Vi Diệu Chân Ngôn. Người trì tụng ấy dùng lễ của Đệ Tử làm lễ, nên đem mọi thứ trân bảo, vàng bạc, tài vật cho đến Quốc Thành cùng thân mệnh đều có thể dâng lên vị A Xà Lê để đáp tạ. Tại sao vậy? Vì Pháp như trên khó được gặp gỡ, huống chi lại được trao truyền. Vì thế Kiền Tâm (Tâm chân thành) cầu bậc A Xà Lê, nguyện ban cho sự vui vẻ.

Lại nữa Pháp này chẳng được trao cho người dung dị, vì người ấy có tâm chẳng kính, hư nộ (hư hỏng, giận dữ), nên dễ chiêu lấy Ác Báo

PHẬT NÓI KINH
NHẤT THIẾT PHẬT NHIẾP TƯƠNG ƯNG ĐẠI GIÁO VƯƠNG
QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NIỆM TỤNG NGHI QUỸ