Đại Hư Không Khố Tạng Ấn

Mười ngón tay kết Kim Cương Phộc, đè ép Tiến Lực (2 ngón trỏ) như vật báu, Kèm duỗi Thiền Trí (2 ngón cái) ép Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), hợp Đàn Tuệ (2 ngón út), Giới Phương (2 ngón vô danh) như cây phướng.

Kết Định Ấn, tụng Chân Ngôn, tưởng từ Ấn tuôn ra phẩm vật cúng dường, lầu gác… như bên trên.

Chân Ngôn là:

“Án, nga nga nẵng, tam bà phộc, phộc nhật la, cốc”

Dùng Chân Ngôn Ấn này gia trì cho nên giả sử tác Quán chẳng thành thì đều thành cúng dường rộng lớn chân thật, là do chỗ thành của Pháp như thế (Pháp nhĩ)

_ Lại quán trong lầu gác có Liên Hoa Thai (Padma-garbha), ở trong Liên Hoa Thai tưởng chữ Hột-Lý (猭: HRĪḤ) tuôn ra ánh sáng to lớn chiếu khắp vô biên Thế Giới của Phật, hết thảy chúng sinh chịu khổ được ánh sáng chiếu chạm đến, đều được giải thoát.

Từ trong ánh sáng lớn này hiện ra Mã Đầu Đại Uy Nộ Vương có bốn mặt đều phẫn nộ, nanh cọp ló ra trên dưới, tám cánh tay đều cầm khí trượng, ngồi ở đài hoa sen trên bàn đá báu. Trên đỉnh đầu của mặt chính giữa có đầu ngựa màu xanh biếc, tóc như xoắn ốc, thân có màu hách dịch như mặt trời, toàn thân rực lửa nóng bức như lửa của Kiếp Tai, thiêu đốt nghiệp chướng trong ngoài của Người, Trời. Vô lượng chúng Phẫn Nộ với mười vị Ba La Mật Bồ Tát giáp vòng vây quanh làm Thị Vệ, tám vị Cúng Dường Bồ Tát đều trụ ở bản vị (vị trí của mình).

Bốn góc của lầu gác có bốn vị Đại Đồng Tử (Mahā-kumāra) thuộc nhóm Bà La Đá Ma (Pradāna), Bà La Già Na (Prajana), Nhất Kế La Sát (Eka-jaṭi-rākṣasaḥ), A Bà La Để (Aprati) cùng với vô lượng quyến thuộc trước sau vây quanh.

Lại có nhóm tám vị Đại Long Vương (Mahā-nāga-rāja) cùng với vô lượng chúng Long Vương đều vây quanh tám phương.

Lại có mười hai lớp Đại Thiên Vương (Mahā-deva-rāja) vây quanh bốn bên, tám Bộ của chư Thiên khác dùng làm quyến thuộc.

Như vậy quán tưởng vô lượng Thánh Chúng với Bản Tôn cho thật rõ ràng phân minh đừng để bị quên mất thứ tự.