TRUYỆN PHẬT GIÁO ĐẶC SẮC
Nguyên tác Hán văn: Pháp sư Đạo Thế
Việt dịch & chú thích: BDTHT Pháp Âm
Biên tập video: Pháp Âm Tuyên Lưu.
Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang, Bích Ngọc


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT