A Di Đà Phật Thập Cam Lộ Đà Ra Ni

Na mô rát na tờ gia gia gia, na mắc a ry gia, a mi ta pha gia, ta tha ga ta gia, a rờ ha tê, sam giác sam bút đa gia, ta đi gia tha: om a mờ rật tê, a mờ rật tô đờ pha vê, a mờ rật ta sam pha vê, a mờ rật ta ga ri phê, a mờ rật ta sít đê, a mờ rật ta tê rê, a mờ rật ta vi hờ rim tê, a mờ rật ta vi hờ rim ta, ga mi nê, a mờ rật ta ga ga na, ki ti ka rê, a mờ rật ta đun đa phi sờ va rê, sạc va rờ tha sa đa nê, sạc va kác ma, ka lê sa, ka sa, giam ka lê sờ va ha.


Nghĩa

“ Quy mệnh Tam Bảo
Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác. Như vậy: Hỡi Cam Lộ! Hiện lên Cam Lộ. Phát Sinh Cam Lộ. Kho Tàng Cam Lộ. Thành tựu Cam Lộ. Cam Lộ Uy Quang. Cam Lộ Dũng mãnh, đạt đến Cam Lộ Dũng Mãnh. Rải đầy hư không Cam Lộ. Âm thanh của tiếng trống Cam Lộ, thành tựu tất cả nghĩa lợi khiến cho tất cả nghiệp không còn phiền não, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn”.


Phạn

(Namo ratna-trayāya
Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: amṛte, amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛtagarbhe, amṛta
siddhe, amṛta teje, amṛta vikrānte, amṛta vikrānta gamine, amṛta gagana
kirtti kare, amṛta duṇḍubhisvare , sarva artha sādhane, sarva karma
kleśa kṣayaṃ kare svāhā)

(𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖦𑖰𑖝𑖯𑖥𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖺𑖟𑖿𑖥𑖪𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖭𑖽𑖥𑖪𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖐𑖨𑖿𑖥𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝
𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖝𑖸𑖕𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝 𑖐𑖦𑖰𑖡𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖐𑖐𑖡
𑖎𑖰𑖨𑖿𑖝𑖿𑖝𑖰 𑖎𑖨𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖟𑖲𑖜𑖿𑖚𑖲𑖥𑖰𑖭𑖿𑖪𑖨𑖸 , 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖀𑖨𑖿𑖞 𑖭𑖯𑖠𑖡𑖸, 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖎𑖨𑖿𑖦
𑖎𑖿𑖩𑖸𑖫 𑖎𑖿𑖬𑖧𑖽 𑖎𑖨𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯)


Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni này, vừa mới tụng một biến, liền diệt tội mười ác, bốn Trọng, năm Vô Gián trong thân. Tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt.

Nếu Bật Sô (Bhikṣu), Bật Sô Ni (Bhikṣuni) phạm vào tội căn bản, tụng bảy biến xong, tức thời trở lại được Giới Phẩm thanh tịnh.

Tụng mãn một vạn biến đắc được Bất Phế Vong Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa. Tâm Bồ Đề hiển hiện trong thân, sáng tròn trịa trắng tinh giống như mặt trăng trong sạch. Lúc mệnh chung thời nhìn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cùng với vô lượng câu chi chúng Bồ Tát vây quanh, đi đến nghinh đón Hành Giả, an ủi Thân Tâm, liền sinh về Thế Giới Cực Lạc, Thượng Phẩm Thượng Sinh, chứng địa vị của Bồ Tát”.

Tịnh độ Thập yếu thứ tám, Bảo vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, quyển hạ” ghi nhận là: “Trong kẻ ấy nếu có Nghiệp đời trước khiến cho Nguyện Hành có thiếu sót thì thường nên một lòng tụng Bạt Nhất Thiết Khinh Trọng Nghiệp Chướng Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ninày. Nếu trì một biến liền diệt hết thảy tất cả nhóm tội năm nghịch, mười ác trong thân. Nếu trì mười vạn biến liền được Tăm Bồ Đề chẳng bỏ quên. Nếu trì hai vạn biến liền cảm được mầm Bồ Đề sinh. Nếu trì ba vạn biến thì Đức Phật A Di Đà thường trụ trên đỉnh đầu người ấy, quyết định sinh về Tịnh Thổ”.

Print