42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

36. Hóa Cung Điện Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi sanh sanh thế thế thường tại Phật cung điện trung。bất xứ thai tạng trung thọ thân giả。đương ư Hóa Cung Điện Thủ。

– Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện.

Chú Đại Bi câu 34: Phạt Ma Ra

Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.

Kệ tụng:

Phiên âm
Thế thế sinh sinh pháp vương gia
Cung điện lâu các diệu liên hoa
Bất thọ thai tạng thân thanh tịnh
Tín giải hành chứng ma ha tát.

Phiên dịch
Kiếp kiếp thọ sinh nhà pháp vương
Cung điện hoa sen thơm ngát hương
Không thọ thai sinh, thân thanh thoát
Tin hiểu tu chứng đạo Bồ tát.