42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

27. Bảo Loa Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi triệu hô nhất thiết chư thiên thiện thần giả。đương ư Bảo Loa Thủ

– Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.

Thần-chú rằng: Cu-lô Cu-lô [27]

Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

Kệ tụng:

Phiên âm
Pháp âm hưởng triệt chấn chư thiên
Nhất thiết thiện thần y triệu lệnh
Tứ phương kết giới thiên biến hóa
Long vương hộ vệ tại hậu tiền.

Phiên dịch
Pháp âm chấn động khắp chư thiên
Tất cả thần nhân y lệnh chầu
Phân định bốn phương ngàn biến hóa
Vua rồng bảo vệ trước và sau.