42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

25. Hồng Liên Hoa Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi vãng sanh chư thiên cung giả。đương ư Hồng Liên Hoa Thủ

– Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.

Chú Đại Bi câu 70: Bà Đà Ma Yết Tất Đà Dạ

Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, tát phạ hạ.

Kệ tụng:

Phiên âm
Chư thiên khoái lạc thắng nhân gian
Phát nguyện vãng sinh đa trở nan
Đản tự thủ trì hồng liên hoa
Đàn chỉ vãng sinh phi đẳng gián.

Phiên dịch
Vui thú cõi trời hơn thế gian
Phát nguyện vãng sinh bao khó khăn
Hồng liên hoa thủ siêng tu tập
Búng tay tức khắc đã về nhà.