42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

28. Độc Lâu Trượng Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi sử lệnh nhất thiết quỷ thần giả。đương ư Độc Lâu Trượng Thủ。

– Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.

Chú Đại Bi câu 36: Y Hê Di Hê

Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

Kệ tụng:

Phiên âm
Bạch cốt hoàn giao thổ vị mai
Hành nhân tu pháp thiết cung đài
Luyện thành quỷ thần tuân hiệu lệnh
Độc lâu trượng thủ bi nguyện hoài.

Phiên dịch
Xương trắng còn trên đất chưa chôn
Người tu thánh pháp dựng đài cao
Luyện thành quỷ thần tuân hiệu lệnh
Chống gậy đầu lâu nguyện đại bi.