42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

33. Tích Trượng Thủ

33. Nhược vi từ bi phú hộ nhất thiết chúng sanh giả。đương ư Tích Trượng Thủ。

33. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhở sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng.

Chân ngôn rằng: Án – na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra.