42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

35. Hóa Phật Thủ

35. Nhược vi sanh sanh chi xứ bất ly chư Phật biên giả。đương ư Hóa Phật Thủ。

35. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.