42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

32. Câu Thi Thiết Câu Thủ

32. Nhược vi thiện thần long vương thường lai ủng hộ giả。đương ư Câu Thi Thiết Câu Thủ。

32. Nếu muốn được thiên thần, long vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu.

Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.