BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

34_ Hợp Chưởng Thủ (Hai tay chắp lại):

_Tay thứ nhất trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kula) của Mật Pháp, là Pháp Kính Ai (Pustika)

_Câu thứ 44 trong văn của bài Chú là:”Tất lợi tất lợi” dịch nghĩa là Thù thắng cát tướng tức Hợp Chưởng Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 26 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn khiến cho tất cả Quỷ , Thần, Rồng, Rắn, Cọp , Sói Sư Tử, Người, Phi Nhân thường cung kính yêu nhớ nhau thì nên cầu nơi tay Hợp Chưởng”

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 34:

“Nếu người nào vì tất cả chúng sinh thường cung kính yêu nhớ nhau thì nên cầu nơi bàn tay Hợp Chưởng”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 34 là:

Nếu cầu được người kính yêu nên tu Pháp Hợp Chưởng. Tượng HIỆN KÍNH QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát…..chỉ có hai tay để ngang trái tim tác Liên Hoa Hợp Chưởng, tượng thành xong.

Tướng Ấn đó như tay Ấn của tướng.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TẤT ĐÀ PHỘC THÍ CA LA (Thành tựu Kính Ái) SA PHỘC HẠ