BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

3_ Bảo Bát Thủ (Tay cầm cái bình bát báu):

_Tay thứ sáu trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kula) của Mật Pháp, là Pháp Điều Phục (Abhicàruka)

_Câu thứ 42 trong văn của bài Chú là: “Hô lô hô lô hề lợi” dịch nghĩa là Tác Pháp tự tại tức là Bảo Bát Thủ Nhãn trong tư?ng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 33 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn trị các bệnh khổ trong bụng thì nên cầu nơi tay Bảo Bát (Cái bát báu )”

__ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ ba:

“Nếu người nào vì các bệnh trong bụng thì nên cầu nơi bàn tay cầm cát bát báu”

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ ba là:

Nếu người muốn trị bệnh trong bụng, có thể tu pháp Bát Báu. Nên vẽ tượng BẢO BÁT QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT ……xong hai tay để ngang rốn cầm bình bát báu , liền thành.

Tướng Ấn đó là Lý Trí (2 tay trái phải) kết Nhập Định Ấn.

Chân Ngôn là:

ÁN_ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA ( Kim Cương Pháp) A Ô NÁ LA THÂU LAM (Không có bệnh trong bụng) SA PHỘC HẠ