BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

35_Hóa Phật Thủ (Tay nâng vị Hóa Phật):

_Tay thứ nhất trong tám tay của Như Lai Bộ (Tathàgata-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tức Tai (‘Sàntika)

_Câu thứ 38 trong văn của bài Chú là:”A la sâm” dịch nghĩa là tự tại nơi Pháp tức Hóa Phật Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 37 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn đời đời sinh ra chẳng xa lìa và ở bên cạnh chư Phật thì nên cầu ở tay Hóa Phật”.

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 35:

“Nếu người nào vì đời đời chẳng lìa bên chư Phật thì nên cầu nơi bàn tay Hóa Phật”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 35 là:

Nếu người muốn chẳng xa lìa và ở bên cạnh Đức Phật thì có thể tu Pháp Hóa Phật .Tượng BẤT LY QUÁN TỰ TẠI….. chỉ có trên lòng bàn tay trái đặt vị Hoá Phật, tay phải làm cái bàn đỡ Tòa Hóa Phật, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn là: chắp hai tay lại giữa rỗng.

Chân Ngôn là:

ÁN_ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TẤT ĐÀ BA LA MẬT ĐA (Thành tựu đáo bỉ ngạn) SA PHỘC HẠ.