BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

13_ Bạch Phất Thủ (Tay cầm cây phất trắng):

_Tay thứ tư trong tám tay thuộc Như Lai Bộ (Tathàgata-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tức Tai (‘Sàntika)

_ Câu thứ 34 trong văn của bài Chú là:”Ma ma” dịch nghĩa là đạt nơi chí thiện tức Bạch Phất Thủ Nhãn trong tư?ng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ chín trong Kinh Văn:

“Nếu muốn diệt trừ tất cả chướng nạn ác thì nên cầu nơi tay Bạch Phất”

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 13:

“Nếu người nào vì trừ chướng nạn ác trên thân thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây phất trắng”

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 13 là:

Nếu muốn giải thoát tất cả chướng nạn nên tu pháp cây phất trần trắng, tượng PHẤT NẠN QUÁN TỰ TẠI…. xong tay phải co cánh tay hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay trái cầm cây phất trần trắng, vẽ tưọng xong.

Tướng Ấn là tay trái co cánh tay, rũ các ngón tay xuống dướii, tụng Chú chuyển bên trái.

Chân Ngôn là:
ÁN PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cư?ng Pháp) THÚ CA LA PHỘC LA NHĨ DÃ CHẾ NẴNG (phất trần trắng) TÁT PHỘC MA LA BÀ GIA (tất cả chư?ng nạn) VĨ MỤC KHẤT ĐỂ (giải thoát) SA PHỘC HẠ