MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Đừng Nghĩ Và Đừng Làm

Bạn có thể chống lại cái ác được chăng? Không thể! Bạn có quyền không nghĩ đến nó và không làm theo nó, nhưng bạn hoàn toàn không có khả năng chống lại nó.

Tại sao? Bởi điều thiện không thể chống lại điều ác và điều ác không thể chống lại điều thiện. Vì thiện và ác bản tính của chúng không những hoàn toàn khác nhau mà mọi hình tướng, năng lực, tác dụng, nhân duyên, quả báo, môi trường sinh hoạt, gốc rễ và ngọn ngành của chúng cũng hoàn toàn khác hẳn nhau.

Vì vậy, thiện và ác không thể nào gặp nhau và không bao giờ gặp nhau, thì làm gì có việc chống nhau.

Nên, điều thiện không thể chống lại điều ác và điều ác lại càng không thể chống lại điều thiện. Và vì vậy, đức Phật không dạy con người chống lại điều ác mà Ngài chỉ dạy con người “đừng làm điều ác”.

Cái xấu là kết quả tất yếu của cái ác. Cái đẹp là kết quả tất yếu của cái thiện. Nhân và quả của chúng như thế ở đâu và lúc nào mà không có ở trong thế gian này và ngay ở trong tâm thức của mỗi chúng ta.

Vì vậy, Ngài dạy cho con người nên nghĩ điều thiện và nên siêng năng làm nó để sinh khởi những kết quả đẹp.

Chỉ có khi nào con người đừng nghĩ tới điều ác, thì con người mới có khả năng không nói điều ác và không làm điều ác. Và chỉ có khi nào ta nghĩ tới điều thiện, ta mới có khả năng nói và làm điều thiện.

Thiện và ác đều có sẵn ở nơi tâm của mỗi chúng ta. Ta chỉ cần không nghĩ tới điều ác là tức khắc điều ác không thể biểu hiện ở nơi tâm của chúng ta. Và ta chỉ cần không nghĩ tới điều ác là tức khắc ta đã có điều thiện và điều thiện nơi tâm ta có điều kiện để biểu hiện qua thân và ngữ, tạo ra môi trường sinh hoạt tốt đẹp cho ta.

Ác đi từ tâm ích kỷ của ta. Tâm ích kỷ đi từ tính chấp ngã của ta. Thiện đi từ tâm vị tha và bao dung của ta. Tâm vị tha và bao dung của ta đi từ tâm trực nhận được thực tại duyên khởi, vô ngã của ta.

Ta chỉ là thiện, khi nào tâm ta biểu hiện những hành động không ích kỷ, lời nói của ta không mang chất liệu hại người, ghét người, hay thù hận người khác.

Vì vậy, ta muốn đừng có kết quả xấu đến với ta, thì ta đừng nghĩ ác và làm ác.