Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hòa

 

Mượn Án Oan Để Độ Thừa Tướng

Bắt Hòa thượng hỏi tường cặn kẽ
Nghĩa lý mầu tàng ẩn của chân kinh

Ngày xưa, có một vị Hòa thượng thường xuyên trì tụng kinh Phổ môn. Hôm nọ, có quan Thừa tướng đến chùa lễ Phật. Lễ xong đứng tránh sang một bên nghe kinh.

Khi nghe Hòa thượng tụng đến câu: “Giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phưởng, phiêu đọa La-sát quỷ quốc”. Thừa tướng chặn ngang hỏi:

– Câu này giải quyết cách nào? Vì sao trôi vào trong nước quỷ?

Hòa thượng phát nộ nói:

– Chính khi ta đang tụng kinh tâm định, sao ngươi lại xen vào hỏi, làm cho tâm ta loạn động!

Lão Thừa tướng, mặt đỏ tía tai, cau mày giận giữ. Quát:

– Ta hỏi đàng hoàng sao lão Hòa thượng lại mắng ta. Lão chán sống rồi đấy! Bây đâu mau trói tên Hòa thượng này đem về phủ!

Về đến phủ, quan Thừa tướng mắng nhiếc Hòa thượng đủ điều, cho bọn lính thẳng tay đánh đập để hả cơn tức giận:

– Bây đâu, tên Hòa thượng già này láo, đánh lão ba mươi hèo cho ta!

Đang lúc bị đánh đòn Hòa thượng bỗng cười to mà nói rằng:

– Chính đây là bị Hắc phong thổi, ghe thuyền trôi vào trong cõi nước quỷ La-sát chớ gì? Nghĩa của hai câu hỏi đó là ở đây, ngay tại lúc này chớ có đâu xa!

– Chỉ vì không hiểu nổi ý tàng ẩn bên trong của chân kinh, Thừa tướng mới động vô minh hỏa tức là hắc phong. Thừa tướng động tâm sát hại tức là La-sát quỷ. Và chẳng may cho lão Tăng này gặp phải gió giữ đen tối ấy nó thổi quá mạnh, nên lão mới bị trôi bạt vào trong nước quỷ La-sát đây!? Ta giải nghĩa như vậy Thừa tướng thấy có dễ hiểu không? Hòa thượng nói tiếp.

Khi ấy Thừa tướng tỉnh ngộ ngay. Lập tức hạ giọng xin lỗi:

– Bạch Hòa thượng từ bi tha thứ, lão quan thật có mắt như mù, có tai như điếc. Chẳng thấy Thái Sơn cao tột, chẳng nghe được mật nghĩa của chân kinh nên mới phạm lỗi lầm to lớn thế này. Lão xin thành tâm sám hối với đại Tăng.

Hòa thượng ôn tồn đáp:

– Không sao cả! Âu cũng là nghiệp duyên oan trái từ nhiều kiếp của bần Tăng. Nhân đây mà Thừa tướng giác ngộ thật là trong rủi có may! Lành thay! Lành thay!

Thừa tướng nghe vậy cảm kích vô cùng, bèn cho gia đinh lấy kiệu đưa Hòa thượng về chùa.

Từ đó ngày đêm ông thường tụng Phổ Môn kinh, hết lòng phụng sự Tam bảo, cung kính chư Tăng, một lòng trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nhờ hành trì như vậy nên lão Thừa tướng đã biết trước ngày giờ lâm chung của mình. Khi nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng thần sắc tươi nhuận, thấy đức Quán Thế Âm thân vàng đoan chánh, cùng chư vị Bồ-tát tiếp dẫn về Tây phương Tịnh độ.

Lời bàn:

Quỷ là chỉ sự ám hại. Dụ cho những người không quang minh chánh đại. Ai có tâm sát hại gọi là quỷ La-sát. Ai khởi lên ác niệm gọi là hắc phong.

Nếu quả thật là người quang minh chánh đại thì quỷ chẳng dám đến gần huống nữa là làm hại. Vì chúng ta luôn làm điều xấu, động tâm đen tối, khởi niệm hung ác cho nên quỷ dữ lúc nào cũng có thể xâm nhập.

Hắc phong tức là vô minh. Ngọn gió vô minh kia có thể đưa con thuyền trí tuệ trôi vào trong biển sinh tử một cách dễ dàng. Chỉ cần khởi niệm tham, sân, si là khi đó hắc phong sẽ đưa chúng ta đến bờ của khổ đau, sinh tử.

Ngày trước, có ngài Động Sơn Hòa thượng. Một hôm, Ngài đi xuống bếp xem thấy sư Phạn đầu (tức vị sư chuyên nấu ăn), đem cơm rau bỏ vào ghè nước lã hôi thối làm phung phí của thiên vật.

Ngài mới động khởi tâm niệm mà răn nhắc vị sư Phạn đầu đôi lời:

– Ông làm như vậy là phí phạm của thường trụ mắc phải tội nặng, mau vớt lên rửa sạch mà làm thức ăn.

Ngay khi vừa dứt lời, vị thần Già lam bỗng nhiên xuất hiện nguyên hình, vội vàng sụp lạy Hòa thượng chắp tay cung kính bạch rằng:

– Kính bạch Hòa thượng, con bấy lâu có lòng mến mộ Đại danh của Hòa thượng, hôm nay mới có dịp yết kiến Ngài!

Hòa thượng nghe vậy liền hỏi:

– Sao ngươi nói vậy?

– Bạch Hòa thượng, vì từ lâu Ngài luôn trụ trong chánh định, cho nên dù với thiên nhãn nhưng con vẫn không tìm thấy được Ngài. Nhưng hôm nay Hòa thượng khởi tâm bất định la mắng vị sư Phạn đầu nhờ đó mà con có thể thấy và đảnh lễ dung mạo và oai đức của Ngài.

Thường tình người ta cho rằng được quỷ thần đến lễ bái là hiện tượng tốt. Nhưng trong trường hợp này thì trái lại. Bởi một khi khởi tâm động niệm là bị con quỷ dòm thấy, tức thì bao nhiêu công phu bị tan mất hết.

Do đó, chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật, niệm danh hiêu Bồ-tát cho đến khi nào đạt được nhất tâm bất loạn, tức là thân và tâm luôn luôn ở trong “chánh định” không còn bị trần lao, nghịch cảnh chi phối. Ngay khi đó quỷ nào dám đến gần mà hại, cho đến thiên nhãn soi cũng không thấy.

Quỷ ở đây không còn là quỷ La-sát mà chính là con quỷ vô thường. Chúng ta nên biết quỷ vô thường, thường rình bắt ta, nó theo ta như hình với bóng. Một hơi thở vào mà không thở ra, tức là đã làm bạn với quỷ vô thường rồi vậy.

Vì thế, mau kịp một lòng nhất tâm trì niệm danh hiệu chư Phật, chư Bồ-tát. Niệm niệm tương tức không gián đoạn đạt đến chỗ “vô niệm”, được như vậy mới mong thoát khỏi sinh tử luân hồi, tương lai chắc chắn sẽ thành Phật.

Phật pháp quả thật rất nhiệm mầu!

Lại nữa, chúng ta cũng cần phải biết, trăm ngàn vạn ức chúng sinh đều có quỷ ở trong tâm. Quỷ có nhiều loại, nhưng chung quy có ba loại sau:

– Quỷ quả báo: cõi dục đều có.

– Quỷ ác nghiệp: cả ba cõi đều có.

– Quỷ phiền não: thông suốt chín cõi đều có.

Vì thế, muốn trừ tiêu ba thứ quỷ ấy không cách nào khác hơn là quay về với câu niệm Phật, niệm Bồ-tát. Chỉ có Phật lực mới đủ công năng phá trừ những thứ quỷ trong tâm thức của chúng ta.

Chỉ có Phật lực mới đủ công năng hàng phục những tâm niệm xấu ác trong tâm thức của chúng ta.

Vậy, hãy mau tinh tấn!