BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

8_ Nhật Tinh Ma Ni Thủ (Tay cầm vành mặt trời):

_Tay thứ bảy trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kula) của Mật Pháp, là Pháp Điều Phục (Abhicàruka)

_ Câu thứ 32 trong văn của bài Chú là:”Thất phật la gia” dịch nghĩa là phóng ánh sáng  tức Nhật Tinh Ma Ni Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ ba trong Kinh Văn:

“Nếu người bị mắt mờ không có ánh sáng thì nên cầu nơi tay Nhật Tinh Ma Ni”.

__ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ tám:

“Nếu người nào vì mắt bị mờ tối không có ánh sáng thì nên cầu nơi bàn tay cầm Nhật Tinh Ma Ni”.

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ tám là:

Nếu người bị mắt mờ cầu ánh sáng, có thể tu pháp Nhật Tinh Ma Ni. Tướng NHẬT TINH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT…. chỉ có tay trái  trên bàn tay cầm Hoả Pha Lê (Nhật tinh) tay phải ngửa lòng bàn tay đặt ở trái tim, vẽ tượng xong.

Tướng ấn đó là Nâng tay Định (tay trái) làm thế nhận mặt trời, quán trong mắt của ta có chữ [𑖦 (MA)-trong mắt phải, 𑖝𑖿 (T) trong mắt trái] Nếu muốn được Thiên Nhãn, quán ngay giữa hai lông mày có một con mắt.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA ( Kim Cương Pháp) A NHĨ ĐIẠ GIA ( Mặt trời) NHẬP PHỘC LA ( Quang minh) NHĨ KHẤT SÔ ( con mắt ) SA PHỘC HẠ.