BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

7_ Thí Vô Úy Thủ

_ Tay thứ ba trong tám tay thuộc Như Lai Bo (Tathàgata-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tức Tai (‘Sàntika)

_ Câu thứ 72,73 trong văn của bài Chú là: ”Na la cẩn trì bá già la gia, sa bà ha” dịch nghĩa là thành tựu quang minh tự tại tức Thí Vô Úy Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ hai trong Kinh Văn:

“Nếu muốn trừ sự sợ hãi chẳng yên ở tất cả thời, tất cả nơi thì nên cầu nơi tay Thí Vô Úy”

__ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ bảy:

“Nếu người nào vì tất cả chốn sợ hãi, chẳng an thì nên cầu nơi bàn tay Thí Vô Úy”

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ bảy là:

Nếu muốn lìa sợ hãi nên tu pháp Thí Vô Úy. Tướng TRỪ BỒ QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT…… chỉ duỗi 5 ngón tay phải hiện chưởng, tay trái duỗi 5 ngón nâng đặt ở trên vú trái hiện chưởng, vẽ tướng xong.

Tướng Ấn đó như tướng tay ấn của tướng vẽ.

Chân Ngôn là:

ÁN_ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TÁT PHỘC THA (khắp kẻ khác) NHĨ NA NHĨ NA ( thắng, năng thắng) BỘI DÃ NẴNG XA NA (trừ khủng bố) SA PHỘC HẠ