42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

04. Bảo Kiếm Thủ

04. Nhược vi hàng phục nhất thiết vọng lượng quỷ thần giả。đương ư Bảo Kiếm Thủ。

04. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu.

Chân ngôn rằng: Án – đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.