42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

7. Thí Vô Úy Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi nhất thiết xứ。bố úy bất an giả。đương ư Thí Vô Úy Thủ

– Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.

Chú Đại Bi câu 72: Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

Kệ tụng:

Phiên âm:
Thu tận thiên ma pháp bảo kỳ
Nghiệp chướng tiêu trừ thú Bồ đề
Vạn bệnh hồi xuân tăng phúc thọ
Thí vô úy thủ độ quần mê.

Phiên dịch:
Phi thường pháp bảo trói thiên ma
Nghiệp chướng tiêu trừ thú Bồ đề
Dứt bệnh ngày xuân tăng phúc thọ
Đưa tay vô úy độ quần mê.