42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

7. Thí Vô Úy Thủ

07. Nhược vi nhất thiết xứ。bố úy bất an giả。đương ư Thí Vô Úy Thủ

07. Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra