Ý Nghĩa Của Sư Ăn Chay
Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy