Tu Tâm Hay Tu Tướng
Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy