Sự Cảm Ứng Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy