TƯỞNG NIỆM
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

CỐ HÒA THƯỢNG TỔ SƯ THÍCH THIỀN-TÂM
Ất Sửu 1925 – Nhâm Thân 1992
(Tăng lạp 48 – Thế thọ 68)

Đời ta chí gởi chốn Liên-trì,
Trần thế vinh-hư sá kể gì.
Bốn tám năm dài chuyên lễ niệm,
Mừng nay được thấy đức A-DI. (HT Thích Thiền Tâm)

Chí-tâm đảnh-lễ: Nam-mô hoằng dương môn Tịnh-độ, Đại Ninh, Phương Liên cập Hương Nghiêm đạo tràng, VÔ NHẤT ĐẠI SƯ, THÍCH THIỀN-TÂM HÒA-THƯỢNG.

Hóa-duyên dĩ-mãn biệt TA-BÀ,
Lục bát quang-âm tợ sát-na.
Thượng-phẩm Tôn-sư đăng giác-địa,
Bảo-quang phổ-chiếu thập-phương lòa.
THIỀN-TÂM sanh-tử vô lai-khứ,
HÒA-THƯỢNG hoàn-nguyên đoạn kiếp ma.
VÔ-NHẤT đạo-thành viên-mãn quả,
ĐẠI-SƯ kim xướng niết-bàn ca.

Đệ tử
THÍCH HẢI-QUANG