Vân Phong

Từ Điển Đạo Uyển

雲峰; ?-956
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông, pháp hệ thứ 3. Sư nối pháp Thiền sư Thiện Hội và truyền lại cho đệ tử là Thái sư Khuông Việt.
Sư họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm, quận Vĩnh Khang. Khi mẹ sinh Sư ra, hào quang chiếu đầy nhà. Vì thấy sự linh dị này nên cha mẹ cho phép Sư xuất gia. Lớn lên, Sư theo hầu thiền sư Thiện Hội ở chùa Ðịnh Thiền, làng Siêu Loại. Thiện Hội thường bảo: “Sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt.”Một hôm, Sư hỏi Thiện Hội: “Khi sống chết đến làm sao tránh?” Thiện Hội bảo: “Hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh.” Sư hỏi: “Thế nào là chỗ không sống chết?” Thiện Hội bảo: “Ngay trong sống chết nhận lấy mới được.” Sư hỏi: “Làm sao hiểu được?” Thiện Hội bảo: “Ngươi hãy đi, chiều đến!” Chiều đến, Sư lại vào thất. Thiện Hội bảo: “Ðợi sáng mai, chúng sẽ chứng minh cho ngươi.” Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, liền quì lạy. Thiện Hội hỏi: “Ngươi thấy đạo lí gì?” Sư thưa: “Con đã lĩnh hội.” Thiện Hội hỏi: “Ngươi hội thế nào?” Sư bèn đưa nắm tay lên thưa: “Chẳng lĩnh hội là cái gì?” Thiện Hội liền thôi.
Sau, Sư trụ trì chùa Khai Quốc trong Kinh Ðô Thăng Long. Niên hiệu Hiển Ðức đời Châu, Sư viên tịch.