Vân Nham Ðàm Thạnh

Từ Điển Đạo Uyển

雲巖曇晟; C: yúnyán tánshèng; J: ungan don-jō; 781-841;
Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp nơi Dược Sơn Duy Nghiễm. Ðộng Sơn Lương Giới là môn đệ giỏi nhất của Sư, là người khai sáng tông Tào Ðộng.
Lúc đầu, Sư đến học nơi Bách Trượng nhưng ở đây hai mươi năm đến lúc Bách Trượng tịch vẫn chưa sáng tỏ. Ðến Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Từ Bách Trượng đến” Dược Sơn hỏi: “Bách Trượng có ngôn cú gì dạy đồ chúng?” Sư thưa: “Bình thường Ngài nói: ›Ta có một câu đầy đủ trăm vị.‹” Dược Sơn bảo: “Mặn là vị mặn, lạt là vị lạt, chẳng mặn chẳng lạt là vị bình thường, thế nào là một câu đầy đủ trăm vị?” Sư không đáp được. Dược Sơn hỏi tiếp: “Sinh tử trước mắt làm sao tránh?”. Sư thưa: “Trước mắt không sinh tử.” Dược Sơn hỏi: “Ở Bách Trượng bao nhiêu lâu?” Sư thưa: “Hai mươi năm”. Dược Sơn bảo: “Hai mươi năm nơi Bách Trượng mà Tập khí trần tục vẫn chẳng trừ.”
Ngày khác – nhân lúc Sư đứng hầu – Dược Sơn hỏi: “Bách Trượng lại nói pháp gì?” Sư trình: “Có khi thượng đường, đại chúng nhóm họp xong, Ngài lấy gậy đuổi tan, rồi gọi đại chúng. Ðại chúng xoay đầu nhìn lại thì Ngày hỏi: ›Là cái gì?‹” Dược Sơn bảo: “Sao chẳng sớm nói như thế! Ngày nay do ngươi mà ta được thấy Hải huynh.” Sư nghe câu này triệt ngộ.
Sau, Sư đến núi Vân Nham trụ trì, tuỳ duyên hoằng giáo. Một vị tăng hỏi: “Khi một niệm chợt khởi liền rơi vào ma giới, là thế nào?” Sư hỏi lại: “Ngươi nhân đâu từ Phật giới đến?” Tăng không đáp được, Sư hỏi: “Hội chăng?” Tăng thưa: “Chẳng hội.” Sư bảo: “Chớ bảo hội chẳng được, giả sử hội được cũng chỉ là bên trái, bên phải.”
Ngày 26 tháng 10 năm đầu niên hiệu Hội Xương đời Ðường, Sư có chút bệnh, tắm gội xong gọi Tri sự vào bảo: “Sắm sửa trai, ngày mai có Thượng toạ đi.” Tối hôm 27, Sư viên tịch, thọ 60 tuổi.