寶樓閣經 ( 寶bảo 樓lâu 閣các 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經之略名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 大đại 寶bảo 廣quảng 博bác 樓lâu 閣các 善thiện 住trụ 秘bí 密mật 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 之chi 略lược 名danh 。