摩多通別 ( 摩ma 多đa 通thông 別biệt )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)十二摩多中前十字為別摩多,後二字為通摩多。別摩多者,以局於體文而負之故也。通摩多者以於負體文之別摩多上,復加此二點故也。如等。或於十摩多直加此二點,故名為通,如等。或云十二摩多總為通摩多,其他哩[口*狸]里狸四字為別摩多。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 十thập 二nhị 摩ma 多đa 中trung 前tiền 十thập 字tự 為vi 別biệt 摩ma 多đa , 後hậu 二nhị 字tự 為vi 通thông 摩ma 多đa 。 別biệt 摩ma 多đa 者giả , 以dĩ 局cục 於ư 體thể 文văn 而nhi 負phụ 之chi 故cố 也dã 。 通thông 摩ma 多đa 者giả 以dĩ 於ư 負phụ 體thể 文văn 之chi 別biệt 摩ma 多đa 上thượng , 復phục 加gia 此thử 二nhị 點điểm 故cố 也dã 。 如như 等đẳng 。 或hoặc 於ư 十thập 摩ma 多đa 直trực 加gia 此thử 二nhị 點điểm , 故cố 名danh 為vi 通thông , 如như 等đẳng 。 或hoặc 云vân 十thập 二nhị 摩ma 多đa 總tổng 為vi 通thông 摩ma 多đa , 其kỳ 他tha 哩rị [口*狸] 里lý 狸li 四tứ 字tự 為vi 別biệt 摩ma 多đa 。

Print Friendly, PDF & Email