婆蹉富羅 ( 婆bà 蹉sa 富phú 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)同婆蹉富多羅。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) 同đồng 婆bà 蹉sa 富phú 多đa 羅la 。