婆頗娑 ( 婆bà 頗phả 娑sa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Prabhāsa,譯曰光明。金光明玄義曰:「婆頗娑,此言光。」梵語雜名曰:「光明,縛婆娑。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Prabhāsa , 譯dịch 曰viết 光quang 明minh 。 金kim 光quang 明minh 玄huyền 義nghĩa 曰viết : 「 婆bà 頗phả 娑sa , 此thử 言ngôn 光quang 。 梵Phạn 語ngữ 雜tạp 名danh 曰viết 光Quang 明Minh 縛phược 婆bà 娑sa 。 」 。