Tu Trong Công Việc
Tác giả: Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Quang Định
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Kiều Hạnh