TỪ BI & NHÂN CÁCH
His Holiness Dalai Lama – Chuyển ngữ: Thích Nguyên Tạng
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh