Trâu Mẹ Quỳ Gối Xin Người Đồ Tể Cứu Nghé Con
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email