THIÊN THAI TỨ GIÁO NGHI

Sa môn: Đế Quán biên soạn
Bác sĩ Trần Văn Nghĩa
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Phiên dịch & Tường chú
Diễn đọc: Trường Tân