SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Mục lục

Print Friendly, PDF & Email