PHẬT THUYẾT ĐỘC TỬ KINH

(KINH TRÂU NGHÉ)

Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tinh xá Kỳ hoàn A-na-bân-trì-a-lam thuộc Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bị mắc bệnh đang cần sữa trâu. Cách thành không xa có Bà-la-môn giàu có. Đức Phật bảo A-nan:

–Ông đến nhà Bà-la-môn xin sữa trâu.

A-nan vâng lời dạy đi đến nhà Bà-la-môn. Bà-la-môn hỏi Anan:

–Đến đây cầu cái gì?

A-nan nói:

–Vừa rồi Như Lai bị bệnh trúng gió nên sai tôi đến xin sữa trâu.

Bà-la-môn nói:

–Trâu đang ở trong kia, tự đến đó mà lấy sữa.

A-nan liền đi đến chỗ trâu ở. Có một con trâu cái, tánh thường hung dữ, không ai có thể lại gần.

A-nan liền tự suy nghĩ: “Pháp của ta không nên tự vắt lấy sữa trâu”.

Lúc ấy, Đế Thích biết tâm niệm của A-nan, liền đến hóa làm Bà-la-môn đứng cạnh bên con trâu ấy. A-nan đến nói:

–Bà-la-môn lấy giúp sữa trâu cho ta, rồi bảo con trâu:

–Như Lai bị bệnh, ngươi cho Như Lai xin sữa để Như Lai uống. Lành bệnh, ngươi được phước vô lượng không thể tính kể. Như Lai là Bậc Đại Sư của trời, người, thường dùng Từ tâm thương xót tất cả các loài nhỏ nhiệm, muốn cho tất cả được giải thoát khổ não.

Trâu nói:

–Tay ấy sờ mó vú ta, nhất định có khoái lạc. Trước tiên nắm lấy hai vú ta, sau đó lấy sữa mà ta đã để dành cho con ta. Con ta từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì cả.

Bấy giờ, trâu nghé ở bên cạnh nghe đến danh Phật liền nói với mẹ:

–Mẹ hãy đem hết sữa để dành cho con dâng cúng Phật! Đức Phật là Bậc Đại Sư của trời, người, rất khó được gặp. Con tự ăn cỏ uống nước đủ để sinh sống. Vì sao? Từ trước đến nay thân con thường uống sữa. Nay làm thân trâu cũng lại uống sữa. Người ngu si ở thế gian nhiều vô lượng. Đời trước con nghe theo lời bạn bè xấu ác không tin kính Phật khiến cho con phải làm thân trâu, ngựa, trải qua mười sáu kiếp, mãi đến ngày nay mới nghe danh hiệu Phật. Mẹ hãy đem phần sữa để dành cho con dâng cúng đầy bát cho Phật đi để cho đời sau con được thông minh, có trí tuệ đắc đạo như Phật.

A-nan mang bát sữa trở về chỗ Phật.

Đức Phật hỏi A-nan :

–Mẹ con trâu ấy có nói gì không?

A-nan thưa:

–Thật là kỳ lạ! Con trâu trước đó rất hung hãn không thể gần được. Có một Bà-la-môn vắt sữa cho con. Trâu liền ôn hòa. Mẹ con con trâu đều nói tiếng người.

Đức Phật dạy:

–Trâu mẹ, trâu con này, đời trước không tin kính Phật nên đọa làm thân trâu, ngựa trong mười sáu kiếp. Nay được nghe danh Phật liền sinh tâm Từ dùng sữa cúng Phật. Mẹ, con con trâu ấy đời sau sẽ gặp Phật Di-lặc xuất gia làm Sa-môn và chứng quả La-hán. Trâu nghé sau khi chết rồi sẽ thọ trì kinh, giới, rải hoa, đốt hương, treo cờ, treo phan bằng ngũ sắc để cúng dường ta. Trải qua hai mươi kiếp sau sẽ được thành Phật, danh hiệu Như Lai Nhũ Quang, độ thoát chúng sinh.

Đức Phật nói:

–Do trâu dùng tâm tốt cúng dường sữa cho Phật nên thoát khỏi các khổ nạn, được vô lượng phước báu. Vì nhân duyên này nên các ông phải nhiệt tâm tin Phật, đọc tụng kinh điển và tinh tấn tu tập. Do vậy, ta muốn nói rộng cho tất cả trời, người đều biết rõ.