SỐ 192
PHẬT SỞ HÀNH TÁN
Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát.
Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 4

Phẩm 21: THỬ TÀI, ĐIỀU PHỤC VOI SAY

Trên trời hóa độ mẹ
Và các vị trời khác
Về lại trong nhân gian
Tùy duyên mà hành hóa;
Thọ-đê-ca-kỳ-bà
Thủ-la-thâu-lư-na
Ương-già con Trưởng giả
Và Thái tử Vô úy
Ni-cù-lũ-đà thảy
Thi-lợi-quật-đa-ca
Ni-kiền Ưu-ba-ly
Giúp họ đều giải thoát.
Vua nước Càn-đà-la
Tên là Phất-ca-la
Nghe nói pháp nhiệm mầu
Bỏ nước đi xuất gia,
Quỷ Hê-mạu-bát-để
Và Bà-đa-kỳ-lợi
Tại núi Tỳ-phú-la
Được hàng phục hóa độ,
Phạm chí Ba-la-diên
Trong núi Ba-sa-na
Nửa kệ nghĩa sâu kín
Điều phục khiến tin ưa,
Thôn Tha-na-ma-đế
Có Cưu-tra-đàn-đam
Đứng đầu các bậc Thánh
Sát sinh nhiều, cúng tế
Phật dùng phương tiện độ
Khiến được vào chánh đạo,
Núi Tỳ-đề-ha có
Thiên thần oai đức lớn
Tên Ban-già-thi-khư
Thọ pháp được quyết định,
Thôn Tỳ-nữu-sắt-tra
Hóa độ mẹ Nan-đà
Thành Ương-già-phú-lê
Hàng phục thần sức mạnh
Phú-na Bạt-đà-la,
Thâu-lũ-na-đàn-đà
Rồng sức mạnh hung dữ
Quốc vương và hậu cung
Đều lãnh thọ chánh pháp.
Để mở cửa cam lộ
Ở thôn Chu-nho kia
Khể-na và Thi-lư
Chí cầu sinh cõi trời
Giáo hóa vào chánh đạo,
Ương-cù-lợi-ma-na
Ở thôn Tu-mâu kia
Đã hiện sức thần thông
Hóa độ liền điều phục.
Có con Trưởng giả tên
Phù-lê-kỳ-bà-nam
Giàu có nhiều tiền của
Như Phú-na-bạt-đà
Liền ở trước Như Lai
Được độ, rộng bố thí.
Ở thôn Bạt-đề nọ
Hóa độ Bạt-đề-lê
Và cả Bạt-đa-la
Hai quỷ thần anh em,
Tỳ-hề-ha-phú-lê
Có hai Bà-la-môn
Một tên là Đại Thọ
Hai tên là Phạm Thọ
Luận nghị để hàng phục
Giúp được vào chánh pháp.
Đến thành Tỳ-xá-ly
Độ các quỷ La-sát
Cùng Ly-xa sư tử
Và các chúng Ly-xa
Ni-kiền-tử Tát-già
Đều giúp vào chánh pháp.
A-ma-lặc-ca-ba
Có quỷ Bạt-đà-la
Và Bạt-đà-la-ca
Bạt-đà-la-kiếp-ma,
Lại đến núi A-lạp
Độ quỷ A-lạp-bà
Và quỷ Cưu-ma-la
Quỷ Ha-tất-đa-ca
Trở lại núi Già-xà
Độ quỷ Hằng-ca-na
Và Dạ-xoa lông kim
Cùng anh em, con nó
Lại đến Ba-la-nại
Hóa độ Ca-chiên-diên
Sau đó nương thần thông
Đến Thâu-lô-ba-la
Hóa độ những người buôn
Đa-ba-kiền-ni-kiếm
Nhận ngôi nhà chiên-đàn
Đến nay còn hương thơm.
Đến Ma-hê-ba-đê
Độ tiên Ca-tỳ-la
Mâu-ni trụ ở đó
Chân đạp lên trên đá
In dấu hai bánh xe
Đến nay vẫn chưa mòn.
Đến xứ Ba-la-na
Độ quỷ Bà-la-na,
Đến nước Ma-thâu-na
Độ quỷ Kiệt-đàm-ma,
Thâu-la-câu-sắt-tra
Độ Lại-tra-ba-la,
Đến thôn Tỳ-lan-nhã
Độ các Bà-la-môn,
Thôn Ca-lợi-ma-sa
Độ Tát-tỳ-tát-thâm
Ở đó cũng hóa độ
A-kỳ-ni-tỳ-xá,
Trở về nước Xá-vệ
Hóa độ Cù-đàm-ma
Xà-đế-thâu-lư-na
Đạo Ca-a-đê-lê.
Về nước Kiều-tát-la
Độ giáo chủ ngoại đạo
Phất-ca-la-bà-lị
Và các chúng Phạm chí.
Đến Thi-đa-tỳ-ca
Chốn vắng lặng thảnh thơi
Độ các tiên ngoại đạo
Giúp họ vào Phật đạo,
Đến nước A-thâu-xà
Đô các chúng quỷ, rồng,
Đến nước Kim-tỳ-la
Độ hai vua rồng dữ
Một tên Kim-tỳ-la
Hai tên Ca-la-ca.
Lại đến nước Bạt-trí
Hóa độ quỷ Dạ-xoa
Tên gọi là Tỳ-sa
Cha mẹ Na-cưu -la
Và cùng Đại Trưởng giả
Khiến tin ưa chánh pháp.
Đến nước Câu-xá-ni
Hóa độ Cù-sư-la
Và hai Ưu-bà-di
Ba-xà, Uất-đa-la
Cùng bạn bè họ nữa.
Lần lượt độ rất nhiều
Đến nước Kiền-đà-la
Độ rồng A-bà-la…
Cứ lần lượt như thế
Loài trên không, đất, nước
Ngài đều đến hóa độ
Như trời soi chỗ tối.
Bấy giờ, Đề-đà-đạt
Thấy Phật đức thù thắng
Nên trong tâm ganh ghét
Các thiền định mất hết
Tìm mọi cách hiểm độc
Phá hoại chánh pháp tăng;
Lên núi Kỳ-xà-quật
Xô đá để hại Phật
Đá vỡ ra hai phần
Tránh Phật rơi hai bên,
Tại con đường bằng phẳng
Thả voi say hung dữ
Rống lên như sấm vang
Dũng khí bốc thành mây
Ào ào mà rông chạy
Xông xáo như gió mạnh
Vòi, ngà, đuôi, bốn chân
Đụng gì cũng vỡ tan
Đường phố thành Vương xá
Người chết vô tội vạ
Thây chết nằm ngổn ngang
Tủy não, máu chảy ròng.
Tất cả các gái trai
Sợ hãi không ra cửa
Cả thành đều lo sợ
Chỉ nghe tiếng kêu la
Kẻ bỏ chạy khỏi thành
Có người trốn trong hang.
Năm trăm chúng của Phật
Đến giờ phải vào thành
Người ở trên lầu cao
Bạch Phật xin đừng đi
Tâm Như Lai an nhiên
Thản nhiên không vẻ sợ
Chỉ nghĩ khổ tham ganh
Tâm Từ muốn khiến an,
Chúng trời, rồng đi theo
Lần đến chỗ voi cuồng
Các Tỳ-kheo bỏ chạy
Chỉ A-nan với Phật
Còn đủ các Tướng pháp
Tự tính không đổi dời.
Voi hung hăng cuồng say
Thấy Phật tâm liền tỉnh
Quỳ lạy dưới chân Phật
Như núi Thái sụp đổ
Phật đưa tay xoa đầu
Như trăng dọi mây đen
Voi quỳ dưới chân Phật
Phật nói pháp voi rằng:
“Voi chớ hại rồng lớn
Voi khó đánh với rồng
Voi muốn hại rồng lớn
Thì không sinh chỗ lành
Tham, sân, si mê say
Khó hàng, Phật đã hàng
Cho nên hôm nay ngươi
Phải bỏ tham, sân, si
Đã chìm trong lầy khổ
Không bỏ, lún càng sâu.”
Voi kia nghe Phật dạy
Tâm say cuồng liền ngộ
Thân tâm được an vui
Như khát uống cam lộ.
Voi đã được Phật độ
Người trong nước vui mừng
Đều khen rằng ít có
Sắm các thức cúng dường
Hạ thiện chuyển thành trung
Trung thiện, chuyển cao hơn
Người chưa tin sinh tin
Người đã tin càng sâu.
Đại vương A-xà-thế
Thấy Phật hàng voi say
Tâm nghĩ thật lạ kỳ
Vui mừng càng kính mến.
Như Lai khéo phương tiện
Hiện các thứ thần lực
Điều phục các chúng sinh
Tùy sức vào chánh pháp
Cả nước tu nghiệp lành
Như người thuở kiếp sơ.
Đề-bà-đạt-đâu kia
Làm ác tự trói buộc
Thần lực trước mất hết
Nay đọa ngục Vô gián.