KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 1

Phẩm 1: TỰA

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳ-kheo, vô số chúng đại Thanh văn Tăng va chúng Đại Bồ-tát, vô số chúng Đại Bồtát Tăng trụ tại núi Khư-la-đế-da, trú xứ của chư Tiên ẩn sĩ.

Sau khi Phật thuyết kinh Nguyệt Tạng xong, ở phương Nam nổi lên vầng mây hương lớn, làm mưa hương thơm lớn; nổi lên vầng mây hoa lớn, làm mưa hoa lớn; nổi lên vầng mây đồ trang sức quý báu tốt đẹp lớn, làm mưa đồ trang sức quý báu tốt đẹp lớn; nổi lên vầng mây y phục xinh đẹp lớn, làm mưa y phục xinh đẹp lớn. Các vầng mây, trận mưa này đầy khắp núi ấy, đầy khắp trú xứ của chư Tiên ẩn sĩ. Từ các hương hoa, vật trang sức quý báu, y phục đó phát ra hàng trăm ngàn âm thanh thuyết pháp vi diệu như: Âm thanh quy kính Tam bảo, âm thanh thọ trì học xứ, âm thanh nhẫn nhục nhu hòa, âm thanh tinh tấn dũng mãnh, âm thanh hàng phục bốn ma, âm thanh hướng đến trí tuệ, âm thanh danh xưng rộng lớn vang khắp ba cõi, âm thanh khuyên tu pháp niệm định Tổng trì thù thắng, âm thanh không vô tướng vô nguyện, âm thanh nhàm chán xa lìa tham dục, âm thanh sắc như bọt nước, âm thanh thọ như bong bóng nước, âm thanh tưởng như bóng nắng, âm thanh hành như thân cây chuối, âm thanh thức như việc huyễn hóa, âm thanh vô thường vô ngã không, âm thanh hổ thẹn, âm thanh xa lìa, âm thanh hộ niệm, âm thanh Từ, Bi, Hỷ, Xả, âm thanh chứng đắc các pháp, âm thanh Niết-bàn sinh Thiên, âm thanh hướng đến ba thừa, âm thanh chuyển đại pháp luân, âm thanh mưa pháp lớn, âm thanh giáo hóa hữu tình, âm thanh độ thoát ba đường ác, âm thanh tu tập viên mãn sáu pháp Ba-la-mật, âm thanh phương tiện thiện xảo, âm thanh hướng đến mười Địa, âm thanh thần thông diệu dụng, âm thanh Đại thừa diệu dụng vô thượng thanh tịnh, âm thanh quả vị không thoái chuyển, âm thanh pháp Nhẫn vô sinh, âm thanh quả vị thọ pháp quán đảnh, âm thanh hướng vào biển lớn của tất cả chư Phật.

Bấy giờ, tất cả đại chúng đến dự hội đều thấy các vầng mây, trận mưa như vậy, cũng đều nghe các âm thanh thuyết pháp như vậy. Tùy theo ý muốn, mỗi người đều được các loại trang sức ở nơi thân như Hương hoa, đồ trang sức quý báu, y phục và hai tay đều cầm hạt châu như ý. Từ trong mỗi hạt châu như ý này mưa ra các vật báu, cũng từ trong mỗi hạt châu như ý lại phóng ra các ánh sáng. Nhờ ánh sáng đó, mỗi mỗi chúng sinh đều thấy hằng hà sa số cõi Phật trong mười phương.

Lai nữa, nhờ ánh sáng đó, chúng sinh thấy các cõi Phật, mỗi Đức Thế Tôn đều có vô lượng chúng hội cung kính vây quanh.

Lại nhờ ánh sáng đó, chúng sinh thấy các cõi Phật. Tất cả hữu tình nếu ai có bệnh, nhờ ánh sáng này chiếu đến, các bệnh đều tiêu trừ. Nếu ai bị giết hại và bị ngục tù, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được thoát khỏi. Chúng sinh nào thân, miệng, ý nặng nề ô uế, nhờ ánh sáng này đều được nhẹ nhàng, thanh tịnh, những người đói khát đều được no đủ. Những người bị các hình phạt bức bách, nhờ ánh sáng này đều được xa lìa đau khổ. Những người thiếu y phục, đồ trang sức quý, châu báu, của báu, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được đầy đủ như ý. Các hữu tình nào ưa thích sát sinh, cho đến ưa thích tà kiến, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được ưa muốn xa lìa sát sinh cho đến xa lìa tà kiến. Các hữu tình nào vì mong cầu các thứ không được nên đau khổ bức bách, nhờ ánh sáng này chiếu đến cũng đều được như ý.

Lại nhờ ánh sáng này, mà thấy các cõi Phật, tất cả hữu tình chịu các khổ, đều được dừng nghỉ, đều được vui vẻ hưởng các thú vui.

Lại thấy trong các cõi Phật như vậy, nhờ ánh sáng đó chiếu đến mà được xa lìa tất cả đám mây mờ, sương mù, âm thanh kinh hồn của gió lớn, mưa to và các mùi hôi, vị đắng cay, xúc chạm vật rùng rợn, xa lìa tất cả nghiệp ác, lời nói xấu ác, ý nghĩ ác, không theo tà kiến ngoại đạo, không lạnh, không nóng, an tịnh, thản nhiên như đất bằng, như lòng bàn tay, đầy đủ các thú vui ở nơi đó.

Khi ấy, chúng hội đều ngạc nhiên, mặt đất càng thêm cứng chắc, khó mà lay chuyển được. Mọi người thấy điều này đều kinh ngạc, nghi ngờ không biết do đâu mà hiện ra tướng này. Ở trong chúng hội có trời Đế Thích tên là Vô Cấu Sinh, ngồi cách Đức Thế Tôn không xa, liền đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay hướng đến Phật nói kệ:

Nói, thấy đều chân thật
Bậc Thiện Trụ Mâu-ni
Vì chúng sinh thuyết giảng
Pháp cứu cánh chắc thật
Khiến các loài hữu tình
Diệt khổ và nhân khổ
Ở đây do duyên nào
Hiện các vầng mây mưa.
Làm cả chúng vui mừng
Đều sinh tâm tịnh tín
Và hướng đến Đại thừa
Thoát nghi, sinh chánh kiến.
Thân trời, người, đại chúng
Mặt đất thêm bền chắc
Không thể lay động được
Tướng này do duyên nào?
Châu hiện trong hai tay
Mưa báu phóng ánh sáng
Chiếu mười phương diệt tội
Hết khổ được an vui.
Đạo sư do duyên nào
Làm cả chúng được thấy
Các loại vòng hương hoa
Trang sức nơi thân mình.
Trời người đều do dự
Không biết do duyên nào?
Có ai sap đến đây
Hiện thần thông, oai lực
Đó là Phật, Bồ-tát
Hay Phạm, Ma, Đế Thích?
Nguyện xin Đức Đạo Sư
Giảng thuyết cho đại chúng.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo trời Đế Thích Vô Cấu Sinh:

–Các ông nên biết! Có Đại Bồ-tat tên là Địa Tạng đã trải qua vô lượng, vô số đại kiếp, ở đời năm trược xấu ác, không có Phật ra đời để giáo hóa hữu tình. Hôm nay, cùng tám mươi trăm ngàn nadữu-đa tần-bạt-la Bồ-tát sắp đến đây kính lễ, thân cận, cúng dường ta. Vì thấy đại chúng trong chúng hội tùy hỷ nên Bồ-tát cùng các quyến thuộc hóa làm Thanh văn sắp đến đây, dùng thần thông oai lực hiện các biến hóa này. Đại Bồ-tát Địa Tạng đây có vô lượng, vô số công đức thù thắng trang nghiêm không thể nghĩ bàn, tất cả thế gian Thanh văn, Độc giác, không ai có thể sánh bằng. Đại Bồ-tát này, là kho tàng chứa các công đức vi diệu, là nơi sinh ra các trân bảo giải thoát, là con mắt sáng trong của các Bồ-tát, là người dẫn đường đi đến Niết-bàn, là như hạt châu như ý mưa xuống các châu báu, tùy theo mong cầu mà làm cho đầy đủ, như các thương nhân đi nhặt của báu trên đảo, là có thể làm sinh trưởng ruộng tốt căn lành, có thể tích chứa nhiều pháp an lạc, giải thoát; là bình tốt trút ra công đức vi diệu, khi chiếu đến người làm thiện như ánh sáng mặt trời, khi chiếu đến người lạc đường cũng như đuốc sáng, lại trừ nhiệt phiền não như ánh trăng dịu mát, như người bị què được xe, như người đi xa chuẩn bị đầy đủ hành lý, lương thực, như người lạc đường gặp được người chỉ dẫn, như người cuồng loạn được uống thuốc hay, như người bệnh tật gặp thầy thuốc giỏi, như người già yếu nương nhờ vào cây gậy, như người mệt mỏi được nghỉ ở giường cao, như cây cầu để vượt qua bốn dòng nước, như thuyền bè để đi đến bờ kia. Quả báo thù thắng của ba căn lành này là kết quả tương ưng từ cái gốc của ba căn lành ấy, thường thực hành bố thí như bánh xe luôn quay chuyển, kiên trì giữ giới như núi Diệu cao, tinh tấn khó làm thoái lui như kim cang báu, nhẫn nhục không lay động như mặt đất, thiền định thâm sâu như kho tàng bí mật, định trang nghiêm như tràng hoa đẹp, trí tuệ sâu rộng như biển cả, không đắm nhiễm như hư không rộng lớn, diệu quả cận nhân như hoa và lá, điều phục ngoại đạo như Sư tử vương, dẹp tan các thiên ma như Đại long tượng, chặt đứt giặc phiền não như cây kiếm thần, chán sự ồn náo như người tu Độc giác thừa, tẩy sạch cấu bẩn phiền não như nước trong sạch, có thể tẩy trừ ô uế như gió thổi mạnh, chặt đứt các trói buộc như dao kiếm bén, che chở cho người sợ hãi như thân thuộc bạn bè, đề phòng các oán địch như hào như thành, cứu các ách nạn như cha mẹ, che chở cho những người khiếp sợ hèn hạ như rừng cây, như mùa Hạ đi xa được núp vào bóng cây to, cho người nóng khát được uống nước trong mát, cho người đói quả ngon ngọt, cho áo quần đối với người thiếu y phục, làm đám mây che mát cho người nóng bức, cho người nghèo có châu như ý, làm nơi nương tựa cho người sợ hãi, làm trận mưa thấm ướt đất cho người cày cấy, làm cho nước đục trở nên trong bằng châu Nguyệt ái, làm cho căn lành của các hữu tình không bị hư hoại, hiện cảnh giới tốt đẹp làm cho mọi người vui thích, khuyên các hữu tình biết phát triển sự hổ thẹn, làm cho người cầu phước tuệ được đầy đủ trang nghiêm, hay trừ phiền não như thuốc xổ, có thâu tóm tâm tán loại như cảnh giới thiền định, biện tài vô ngại như bánh xe nước, thu thúc tâm và nắm giữ công việc như xem diệu sắc, nhẫn nhục kiên cố như núi Diệu cao, Tổng trì sâu rộng như biển cả, thần túc vô ngại như hư không, diệt trừ tất cả những tập khí mê mờ che lấp như ánh nắng mặt trời làm tan lớp băng mỏng, thường đến đảo tĩnh lự quý báu vô sắc chánh đạo trí Nhất thiết trí, đạt được vô công dụng chuyển pháp luân.

Này thiện nam! Đại Bồ-tát Địa Tạng này đầy đủ vô lượng, vô số công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn như vậy, đã cùng các quyến thuộc muốn đến đây, đã hiện ra trước các tướng thần thông như trên.

Đức Thế Tôn nói về các công đức của Bồ-tát Địa Tạng rồi, bấy giờ Đại Bồ-tát Địa Tạng cùng với tám mươi trăm ngàn vô số Bồ-tát dùng oai lực thần thông hiện tướng Thanh văn từ phương Nam đến đứng trước Phật, cùng các quyến thuộc cung kính đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi đến trước Như Lai chắp tay nói kệ khen ngợi:

Đạo Sư Lưỡng Túc Tôn
Tâm Từ thường che khắp
An nhẫn như đại địa
Trừ hết tâm sân hận.
Đủ tướng tốt thù thắng
Trang nghiêm các cõi Phật
Hay dùng tâm Từ bi
Ban rải thế gian.
Cắt đứt các lưới ái
An trụ đúng như thật
Bỏ các cõi thanh tịnh
Độ chúng sinh ô nhiễm.
Nguyện giáo hóa cõi uế
Thành thục chúng sinh ác
Tinh tấn thêm bền vững
Từ lâu tu hạnh khổ.
Từ lâu tu khổ hạnh
Ai nghe cũng kinh sợ
Tu hạnh thí, giới, nhẫn
Và tinh tấn, định, tuệ.
Từng cúng dường vô lượng
Phật, Bồ-tát, Thanh văn
Và cứu giúp hữu tình
Xả bỏ nhiều thân mạng.
Hạnh nguyện vì chánh pháp
Bỏ nhiều xương máu thịt
Quên niềm vui của mình
Thương xót các hữu tình.
Thường vì các chúng sinh
Siêng tu đoạn lưới mê
Khéo hộ trì sáu căn
Thường xa lìa các dục.
Quán hữu vi vô thường
Khổ, không, vô ngã tánh
Các nghiệp khổ tăng trưởng
Đều do nhân tham ái.
Nên trước tiên sáu căn
La đoạn hẳn tham dục
Đối với khắp hữu tình
Thường an trụ đại Bi.
Tuy đắc đạo thù thắng
Nhưng không bỏ bản nguyện
Thấy các loài hữu tình
Chịu các khổ bức bách.
Liền siêng năng tinh tấn
Dũng mãnh để cứu độ
Khiến siêng tu thí, giới
Nhẫn, tinh tấn, định, tuệ.
Như mẹ với con một
Thương yêu lo nuôi dưỡng
Nguyện với loài hữu tình
Tâm Từ ban bố khắp.
Nên mau chứng Bồ-đề
Độ thoát vô lượng chúng
Tu hành hạnh Bồ-tát
Đều vì các chúng sinh.
Nay đối với hữu tình
Không xả bỏ sáu Độ
Xưa nguyện đời mạt pháp
Mong cầu đạo vô thượng.
Nay vào đời mạt thế
Mau thành Vô thượng giác
Điều phục các ác kiến
Trời, Rồng, Người, Dạ-xoa.
An trụ đoạn các hoặc
Như Thánh đạo kim cang
Thọ ký nhiều hữu tình
Chứng đắc đạo thù thắng.
Dẫn đường các La-hán
Ruộng phước lành tối thượng
Thế Tôn không ai bằng
Che khắp các chúng sinh.
Vô lượng các tiếng khen
Vang khắp mười phương cõi
Vì thế các Bồ-tát
Đã làm xong việc mình.
Đều cùng đến quy y
Dưới chân Đại Mâu-ni
Nghe thuyết pháp vi diệu
Đều sinh tâm hoan hỷ.
Tăng thêm sự tinh tấn
Tu tập hạnh Bồ-tát
Nhờ pháp lực Đạo sư
Đều mau chứng Bồ-đề.
Nên nay Bậc Đạo Sư
Tập hợp chưa từng có
Mười ba triệu Dược-xoa
Thường ăn các máu thịt.
Đều bỏ nghiệp ác ấy
Mau đến đạo Bồ-đề
Đắc Tổng trì thù thắng
An nhẫn và tĩnh lự.
Đoạn hẳn các lậu, hoặc
Bậc Ứng Cúng thế gian
Tu tập bon Vô lượng
An trụ bốn Nhiếp pháp.
Đạt được bốn Biện tài
An trụ trong hạnh nhẫn
Chứng đắc định kiện hành
Có tuệ nhãn vi diệu.
An trụ Vô sinh nhẫn
Đều do lực Đạo sư
Thế Tôn, đại oai đức
Diệt trừ các ma oán.
Hàng phục các ngoại đạo
Chín mươi lăm loài khác
Tận địa ngục, súc sinh
Ngạ quỷ, Phi nhân, Thiên
Nên hữu tình chân thật
Đều quy y Thế Tôn.
Nay dứt trừ đao binh
Bệnh dịch, giặc, đói khát
Độ kẻ mất chánh đạo
Các chúng sinh đui mù.
Các phiền não cuồng loạn
Đều tịch tĩnh an lạc
Nên con bỏ các duyên
Đến lễ kính Thế Tôn.
Vô biên các cõi Phật
Các Đạo sư hiện tại
Đều khen ngợi Thế Tôn
Người nào nghe cũng đến.
Con nghe Đấng Biến Tri
Đức chân thật vô biên
Độ thoát các hữu tình
Tâm hoan hỷ lễ kính.
Đã tu vô lượng phước
Nay được lễ Thế Tôn
Nghiệp trong vô lượng kiếp
Thường tu tập cúng dường.
Nay con học Thế Tôn
Phát thệ nguyện như vậy
Trong cõi uế trược này
Chứng đắc quả Vô thượng.

Bồ-tát Địa Tạng dùng bài tụng vi diệu này khen ngợi và lễ Phật rồi, Ông cùng các quyến thuộc đem các thứ hoa, hương thơm, đồ trang sức quý báu ở cõi trời tung rải lên Đức Phật. Các thứ ay biến thành lọng báu lơ lững giữa hư không. Sau đó muốn nghe pháp nên tất cả đều ngồi trang nghiêm trước Phật.

Khi ấy, tất cả người trong hội đã được thấy Bồ-tát Địa Tạng rồi, cho đó là điều kỳ lạ chưa từng có nên đều đem các loại hương, hoa thơm đẹp, đồ trang sức quý báu, y phục, cờ phướn, lọng báu dâng rải để cúng dường Bồ-tát Địa Tạng và thưa:

–Hôm nay, chúng con rất vui mừng được ích lợi lớn. Nhờ thần lực của Phật nên chúng con được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cung kính cúng dường bậc Đại sĩ này.

Khi ấy, trong chúng hội có Đại Bồ-tát tên là Hảo Nghi Vấn, đứng dậy sửa y phục, bày áo vai phải, gối phải chấm đất, làm lễ dưới chân Phật, chắp tay thưa:

–Bạch Thế Tôn! Thiện nam này từ đâu đến đây? Ở cõi Phật nào đến? Cách đây gần hay xa? Thành tựu những công đức căn lành gì mà được Thế Tôn hết lời khen ngợi? Vị ấy lại tán thán biển giáo pháp công đức không the nghĩ bàn của Phật. Chúng con xưa nay chưa từng nghe thấy, nguyện xin ngài nói cho chúng con.

Đức Thế Tôn bảo:

–Thôi đi, thiện nam! Công đức căn lành của Bồ-tát Địa Tạng này, tất cả đại chúng, trời, người trong thế gian đều không thể đo lường được sự sâu cạn. Nếu các ông nghe Như Lai giảng thuyết về công đức căn lành của bậc Bồ-tát này thì tất cả đại chúng trời, người, trong thế gian đều mờ mịt hoặc không tin hiểu.

Bồ-tát Hảo Nghi Vấn lại thưa:

–Nguyện xin Như Lai thương xót giảng thuyết cho chúng con.

Phật nói:

–Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng thuyết sơ lược: Vị Bồ-tát này thành tựu vô lượng công đức thù thắng không thể nghĩ bàn, co thể an trụ định thù thắng Thủ-lăng-già-ma, hoàn toàn ngộ nhập cảnh giới Như Lai, đã chứng đắc pháp Nhẫn vô sinh tối thắng. Đối với các pháp chư Phật đã được tự tại, có khả năng chứng đắc quả vị Nhất thiết trí, có thể vượt qua biển Nhất thiết trí, có thể an trụ định Sư tử phấn tấn tràng, có thể leo lên núi Nhất thiết trí, có thể bẻ gãy tà luận của ngoại đạo. Vì muốn giáo hóa tất cả hữu tình nên an trụ ở tất cả cõi Phật.

Vị Đại sĩ này tùy theo các cõi Phật mà an trụ, tùy theo các Tam-ma-địa mà an trụ, phát sinh vô lượng công đức thù thắng, thành tựu sự giáo hóa vô lượng hữu tình. Vị Đại sĩ này tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Phát trí, nhờ oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều có thể thấy các cảnh giới hiện hành của các Tam-ma-địa.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc vô biên trí, nhờ oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, tùy theo khả năng, có thể đem vô lượng vật thượng diệu để cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc thanh tịnh trí, nhờ oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều thấy được các cảnh giới cõi Dục có vô lượng tội lỗi nhờ vậy mà tâm được thanh tịnh.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phat như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc tàm quý trí, nhờ oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều được đầy đủ sự hổ thẹn tăng thượng, xa lìa các pháp ác, tâm không quên mất.

Tùy theo chỗ trụ cac cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc chư thừa minh, nhờ oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều được các thần thông thiện xảo như: Thiên nhãn trí thông, túc trụ trí thông, tử sinh trí thông, hiểu rõ nhân quả đời này, đời sau.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Vô ưu thân thông minh, nhờ oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều xa lìa tất cả buồn rầu mê muội.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc thắng thông minh, nhờ oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều được đầy đủ thần thông thiện xảo.

Tùy theo chỗ trụ cac cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Phổ chiếu chư thế gian, do oai lực của định này làm cho các cõi nước ở mười phương xa lìa các mê muội và làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều thấy khắp các cõi Phật trong mười phương.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Chư Phật đăng cự minh, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, bỏ tà quy chánh, quy y Tam bảo.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phat như vậy, nên có thể nhập định Kim cang quang, do oai lực của định này làm cho tất cả núi Tiểu luân vi, núi Đại luân vi, núi Tô-mê-tô và các núi khác, khe, suối, ngòi, hang, ngói, sỏi, gai độc, cỏ cây xấu nhơ ở cõi Phat kia, đều không hiện ra; làm cho tất cả các thứ độc hại, các loài thú dữ, trùng độc, tai họa, ôn dịch, mê muội, cấu bẩn, hôi hám bất tịnh ở cõi Phật kia đều diệt sạch; làm cho mặt đất ở cõi Phật kia, bằng phẳng như lòng bàn tay, các vật tốt đẹp tự nhiên hiện ra, được các tướng thanh tịnh, thù thắng trang nghiêm.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Trí lực nan tồi phục, do oai lực của định này làm cho tất cả Ma vương và các quyến thuộc ở cõi Phật kia đều kinh sợ, quy y Tam bảo.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Điện quang minh, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều xa lìa mọi lo sợ ở đời sau, được pháp an vui.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc thượng diệu vị, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, tùy theo ý nghĩ mà được ăn uống đầy đủ.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc thắng tinh khí, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều được tăng thêm sức lực, lìa các bệnh khổ.

Tùy theo chỗ tru các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Thượng diệu chư tư cụ, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, tùy theo ý thích đều được giường, tòa, đồ nằm, y phục, đồ trang sức quý báu, các vật dung không thiếu thứ gì, mọi vật đều tốt đẹp, quý giá, rất đáng ưa thích.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Vô tránh trí, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, thân tâm mạnh mẽ, xa lìa tất cả oán ghét trói buộc, được hòa thuận, vui chơi khoái lạc, đầy đủ bố thí, trì giới, an nhẫn, dũng mãnh, tinh tấn, tâm không tán loạn, thành tựu trí tuệ.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên co thể nhập định Năng dẫn thắng dũng dược, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều hưởng được vô lượng sự hoan hỷ thắng diệu.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc thế lộ quang, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều được trí vô ngại, có thể tu tập đủ các nghiệp thanh tịnh.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Thiện trụ thắng kim cang, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều được các căn đầy đủ không thiếu, thường ưa thích hạnh viễn ly, tâm được vắng lặng.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Tăng thượng quán thắng tràng, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều rất chán ghét, tự trách nghiệp ác tội lỗi của mình, đều khéo hộ trì mười nghiệp thiện đạo là đường sinh lên cõi trời.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Cụ túc Từ bi thanh, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, đều phát tâm Từ, tâm Bi, không tâm oán hại, tâm bình đẳng với tất cả, tam làm lợi ích an lạc cho nhau.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy, nên có thể nhập định Dẫn tập chư phước đức, do oai lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia, xa lìa các sự đấu tranh, các bệnh tật, đói khát, gió mưa trái thời, khổ nhọc, đắng cay, các cảm giác khó chịu đều được tiêu trừ.

Đại sĩ như vậy, tùy theo chỗ trụ quốc độ chư Phật như vậy, nên có thể nhập vào định Hải điện quang, do oai lực của định này làm cho mặt đất của cõi Phật kia đều do các loại châu báu tạo thành, xa lìa tất cả tội lỗi. Các loại cây báu, cây y phục, cây đồ dùng, các cây anh lạc, cây hoa, cây quả, cây âm nhạc, vô lượng các nhạc cụ được trang nghiêm khắp nơi ở cõi Phật kia.

Nói tóm lại, vị thiện nam này mỗi ngày vào buổi sáng, vì muốn giáo hóa các hữu tình nên nhập vô số các định, xuất định đi khắp quốc độ chư Phật trong mười phương, thành tựu việc giáo hóa tất cả hữu tình, tùy theo căn cơ chúng sinh mà làm lợi ích an lạc. Vị thiện nam này đã ở trong vô lượng, vô số đại kiếp, đã vào đời năm trược xấu ác, không có Phật ở đời giáo hóa hữu tình, lại ở trong đời vị lai còn hơn số đó nữa. Hoặc có thế giới vào kiếp đao binh nổi lên giết hại các hữu tình, vị thiện nam này thấy sự việc như vậy, vào lúc sáng sớm dùng oai lực các định diệt trừ kiếp đao binh, làm cho các hữu tình thương mến lẫn nhau. Hoặc có thế giới vào kiếp dịch bệnh nổi lên làm hại các hữu tình, thiện nam này thấy việc như thế nên vào sáng sớm dùng oai lực các định trừ diệt kiếp dịch bệnh, làm cho các hữu tình đều được an vui. Hoặc có thế giới vào kiếp đói khát nổi lên làm hại các hữu tình, thiện nam này thấy việc như vậy nên vào lúc sáng sớm dùng oai lực các định trừ diệt kiếp đói khát, làm cho các hữu tình đều được no đủ. Vị thiện nam này dùng oai lực các định làm vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn các việc lợi ích an lạc cho các hữu tình như vậy.

Thiện nam này thành tựu đầy đủ vô lượng, vô số công đức thù thắng không thể nghĩ bàn, thường siêng năng tinh tấn làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, từng ở trong vô lượng, vô số hằng hà sa cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ, vì muốn giáo hóa làm lợi ích an lạc cho các hữu tình nên phát thệ nguyện đại Bi kiên cố dũng mãnh tinh tấn vô tận khó có thể phá hoại. Do thệ nguyện đại Bi kiên cố dũng mãnh tinh tấn vô tận khó có thể phá hoại này mà làm cho uy lực tăng trưởng, trong một ngày đêm hoặc trong một bữa ăn có thể độ vô lượng trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa các loại hữu tình có thể làm cho họ được giải thoát mọi điều lo buồn, khổ não và làm cho họ thỏa mãn đầy đủ tất cả ý nguyện mong cầu như pháp.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình vì mong cầu các thứ, mà bị buồn khổ bức bách, có thể chí tâm niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì đều được tất cả như mong cầu, xa lìa được các buồn khổ, tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình bị nạn đói bức bách, có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì đều được đầy đủ tất cả thức ăn uống như mong cầu. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình thiếu thốn các thứ y phục, đồ trang sức quý báu, thuốc men, giường nằm và các vật dụng, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì đều được đầy đủ tất cả y phục, đồ trang sức quý báu, thuốc men, giường nằm và các vật dụng như mong cầu. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay được Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình muốn ái lạc mà phải xa lìa, còn oán ghét thì lại tụ họp, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả những điều ái lạc sẽ được tụ họp, những oán ghét thì xa lìa. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình thân tâm buồn khổ, nhiều bệnh làm cho đau đớn, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thân tâm an lạc, các bệnh tiêu trừ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình chống trái nhau gây ra các việc đấu tranh, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều bỏ tâm độc hại, hòa hợp với nhau, vui vẻ, nhẫn chịu nhau, lần lần hối lỗi, hổ thẹn, có tâm Từ với nhau. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình bị nhốt trong lao ngục, bị gồng cùm, xiềng xích trói thân, chịu đủ các khổ, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thoát khỏi lao ngục, xiềng xích, gông cùm, được tự do vui vẻ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niếtbàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình đang bị tù, bị đánh đập bằng roi vọt, tra khảo rất đau đớn, sắp bị giết hại, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thoát khỏi tù tội, thoát khỏi sự đánh đập bằng roi vọt, khỏi bị giết hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình thân tâm mệt mỏi, khí lực suy yếu, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tat Địa Tạng thì tất cả đều được thân tâm thoải mái, khí lực mạnh mẽ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình với các căn không đủ, hoặc bị tổn hại, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được các căn đầy đủ, không bị tổn hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình tâm loạn điên cuồng, bị ma quỷ làm mê mờ, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được tâm không cuồng loạn, lìa các quấy nhiễu. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình bị tham dục, sân giận, ngu si, phẩn nộ, tham lam keo kiệt, ganh ghét, kiêu mạn, ác kiến, tùy miên, buông lung, nghi ngờ luôn cháy hừng hực, làm não loạn thân tâm, thường không an lạc, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được xa lìa tham dục, thân tâm được an lạc. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh coi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình bị lửa thiêu đốt, bị nước cuốc trôi, bị gió thổi bay, hoặc ở trên núi cao, cây cao, nhà cao, bị té rơi xuống, rất sợ hãi kinh hoàng, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thoát khỏi ách nạn, được an ổn, không bị tổn hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình bị các rắn độc, trùng độc đốt chích, hoặc bị trúng các thuốc độc, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được xa lìa các thứ làm khổ hại đó. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình bị ác quỷ bắt làm cho bị bệnh, hoặc hàng ngày phát bệnh, hoặc cách ngày phát, hoặc ba bốn ngày phát một lần, hoặc làm cho thân tâm cuồng loạn, run rẩy, mê muội không biết gì, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thoát khỏi, thân tâm an ổn, không còn sợ hãi. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình bị các quỷ Dược-xoa, La-sát, Ngạ quỷ, quỷ Tất-xá-già, quỷ Bố-đát-na, quỷ Cưu-bàn-trà, quỷ Yếttra bố-đát-na, quỷ hút tinh khí và các ác thú: cọp, sói, sư tử; các chú thuật yếm độc, giặc thù, quân trận và các việc sợ hãi khác quấy nhiễu, làm cho thân tâm kinh hoàng, khiếp sợ, mất thân mạng, sợ chết, tham sống, chán khổ, cầu vui, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được xa lìa các sợ hãi, được bảo toàn thân mạng. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình hoặc vì nghe nhiều, hoặc vì tịnh tín, hoặc vì tịnh giới, hoặc vì tịnh lự, hoặc vì thần thông, hoặc vì Bátnhã, hoặc vì giải thoát, hoặc vì sắc đẹp, hoặc vì tiếng hay, hoặc vì hương thơm, hoặc vì vị ngon, hoặc vì xúc chạm êm ái, hoặc vì lợi dưỡng, hoặc vì tiếng khen, hoặc vì công đức, hoặc vì khéo léo, hoặc vì hoa quả, hoặc vì rừng cây, hoặc vì giường tòa, hoặc vì đồ nằm, hoặc vì đường đi, hoặc vì của cải, hoặc vì thuốc men, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tôi tớ, hoặc vì hình sắc, hoặc vì mưa ngọt, hoặc vì mong cầu nước, hoặc vì cấy gặt, hoặc vì quạt phẩy, hoặc vì gió mát, hoặc vì cầu lửa, hoặc vì xe cộ, hoặc vì nam nữ, hoặc vì phương tiện, hoặc vì tu phước, hoặc vì ấm áp, hoặc vì mát mẻ, hoặc vì nhớ nghĩ, hoặc vì các việc lợi ích của thế gian và xuất thế gian, trong lúc tìm cầu các việc ấy mà bị buồn khổ bức bách, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng, vị thiện nam với công đức, định lực, thần thông thù thắng sẽ làm cho tất cả đều xa lìa buồn khổ, thỏa mãn ý nguyện. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình gieo các hạt giống ở ruộng hoang hoặc ruộng tốt, hoặc siêng năng làm việc, hoặc không làm việc, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng, vị thiện nam này với công đức, định lực, thần thông thù thắng của mình sẽ làm cho tất cả cây trái đều được mùa. Vì sao? Vì thiện nam này từng trải qua vô lượng, vô số đại kiếp, ở vô số cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ phát đại thệ nguyện kiên cố, tinh tấn, do oai lực của nguyện này và vì muốn giáo hóa các hữu tình nên thường thống lĩnh tất cả đại địa, thường nắm giữ tất cả hạt giống, thường làm cho tất cả hữu tình tùy ý sử dụng. Năng lực thần thông của vị thiện nam này hay làm cho tất cả cây cỏ, gốc rễ, mầm, cọng, cành, lá, hoa, quả ở khắp đại địa đều sinh trưởng từ mầm non, hoa quả tươi tốt, trái chín mọng, hương vị thơm ngọt.

Trụ ở nơi nào, nếu các hữu tình đầy dẫy tham, sân, si, tạo ra mười nghiệp ác: Sát sinh, hoặc không cho mà lấy, hoặc tham dục tà hạnh, hoặc nói dối trá, hoặc nói thô ác, hoặc nói lời ly gián, hoặc nói lời tạp uế, hoặc tham, hoặc sân, hoặc tà kiến, mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả phiền não đều tiêu trừ, xa lìa mười điều ác, thành tựu mười điều lành, đối với các chúng sinh khởi phát tâm Từ bi, làm lợi ích. Vị thiện nam này với thành tựu công đức, định lực, thần thông, dũng mãnh, tinh tấn như vậy, chỉ trong khoảng một bữa ăn có thể ở vô lượng, vô số cõi Phật, ở mỗi quốc độ trong khoảng một bữa ăn đều có thể độ thoát, giáo hóa vô lượng, vô số căng-già-sa hữu tình, làm cho chúng xa lìa các khổ, đều được an vui. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sinh cõi trời hay Niết-bàn.

Vị thiện nam này, thành tựu các pháp công đức không thể nghĩ bàn như ta đã nói, thệ nguyện kiên cố, dũng mãnh, tinh tấn, vì muốn giáo hóa các hữu tình, nên ở trong mười phương, hoặc có khi hiện làm thân Đại phạm vương, tùy theo căn cơ thuyết pháp cho các hữu tình, hoặc lại hiện làm thân Đại tự tại thiên, hoặc làm thân Tha hóa tự tại thiên ở cõi Dục, hoặc làm thân Lạc biến hóa thiên, hoặc làm thân Đổ-sử-đa thiên, hoặc làm thân Dạ-ma thiên, hoặc làm thân Đế Thích thiên, hoặc làm thân Tứ đại Thiên vương, hoặc làm thân Phật, hoặc làm thân Bồ-tát, hoặc làm thân Độc giác, hoặc làm thân Thanh văn, hoặc làm thân Chuyển luân vương, hoặc làm thân Sát-đế-lợi, hoặc làm thân Bà-la-môn, hoặc làm thân Phiệt-xá, hoặc làm thân Mậu-đạt-la, hoặc làm thân trượng phu, hoặc làm thân phụ nữ, hoặc làm thân đồng nam, hoặc làm thân đồng nữ, hoặc làm thân Kiền-đạtphược, hoặc làm thân A-tố-lạc, hoặc làm thân Khẩn-nại-lạc, hoặc làm thân Mạt-hô-lạc-già, hoặc làm thân rồng, hoặc làm thân Dượcxoa, hoặc làm thân La-sát, hoặc làm thân Cưu-bàn-trà, hoặc làm thân Tất-xá-già, hoặc làm thân Ngạ quỷ, hoặc làm thân Bố-đát-na, hoặc làm thân Yết-tra bố-đát-na, hoặc làm thân quỷ Ao-xà-ha-lạc, hoặc làm thân sư tử, hoặc làm thân hương tượng, hoặc làm thân ngựa, hoặc làm thân trâu, hoặc làm thân các loại cầm thú, hoặc làm thân DiệmMa vương, hoặc làm thân ngục tốt, hoặc làm thân các hữu tình trong địa ngục, hiện vô lượng, vô số các loại thân như vậy, tùy theo căn cơ mà thuyết pháp cho các hữu tình, tùy theo nhân duyên mà hướng dẫn vào ba thừa, đạt quả vị không thoái chuyển.

Này thiện nam! Vị Đại sĩ này thành tựu các pháp công đức không thể nghĩ bàn như vậy, là nơi ẩn chứa các công đức thù thắng, là nơi sinh ra các trân bảo giải thoát, là con mắt sáng trong của các Bồ-tát, là thương nhân dẫn đầu trên đường đi đến Niết-bàn, như vậy cho đến đạt được chuyển đại pháp luân vô công dụng như đã nói rộng ở trước.

Này thiện nam! Giả sử có người vì mong cầu sở nguyện mà chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường các vị Bồ-tát thượng thủ trong vô số các Đại Bồ-tát như Di-lặc, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Phổ Hiền, trải qua trăm kiếp không bằng người chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng trong một bữa ăn, sở nguyện sẽ mau thành tựu viên mãn. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát Địa Tạng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, làm cho sở nguyện của các hữu tình được viên mãn như ngọc châu như ý, cũng như kho tàng vậy. Vị Đại sĩ này vì muốn giáo hóa cho các hữu tình nên đã từ lâu tu tập đại Bi, đại nguyện, kiên cố, dũng mãnh, tinh tấn hơn các Bồ-tát. Do đó, các ông nên cúng dường Bồ-tát Địa Tạng.

Bấy giờ, đại chúng trong hội đến từ mười phương gồm tất cả Đại Bồ-tát và các Thanh văn, Trời, Người, Dược-xoa, Kiền-đạtphược đều rời khỏi chỗ ngồi, tùy theo khả năng của mình đem các loại vàng bạc, châu báu, hoa hương… tung rải lên cúng dường Đại Bồ-tát Địa Tạng. Lại đem các loại y phục tốt đẹp nhất, châu Ma-ni bảo, trân châu, tràng hoa trân châu, anh lạc, vàng, bạc, lụa tốt, phướn, lọng dâng lên Đại Bồ-tát Địa Tạng. Lại đem vô lượng âm nhạc hay nhất, các bài tán tụng cung kính cúng dường Bồ-tát Địa Tạng.

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Địa Tạng đem các vật cúng dường tốt nhất này dâng lên Thế Tôn, nói bài tụng:

Trời, Người, Rồng, Thần đều cúng dường
Mười phương Bồ-tát đều đến dâng
Bậc cứu thế có công đức lớn
Xin nhận con-cúng dường tối thắng.

Đại Bồ-tát Địa Tạng nói xong bài tụng, rồi đảnh lễ dưới chân Phật.

Lúc ấy, Thế Tôn lại nói bài tụng:

Phát tâm thanh tịnh, tuệ kiên cố
Diệt vô lượng khổ các hữu tình
Cúng dường thượng diệu như tay báu
Hay đoạn lưới nghi như kim cang.
Sinh trí tuệ, đại Bi, tinh tấn
Đem dâng cúng dường Đức Thế Tôn
Dùng biển trí cứu khổ chúng sinh
Lên cõi bờ giác không sợ hãi.

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Địa Tạng liền từ tòa ngồi đứng dậy, bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Con sẽ tế độ bốn châu này. Đệ tử của Thế Tôn gồm tất cả Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, con sẽ làm cho tất cả đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, tăng trưởng sự giữ gìn nhớ nghĩ, tăng trưởng thọ mạng, tăng trưởng thân thể, tăng trưởng không bệnh, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tiếng khen, tăng trưởng vật dụng, tăng trưởng bạn bè, tăng trưởng đệ tử, tăng trưởng tịnh giới, tăng trưởng đa văn, tăng trưởng tuệ xả, tăng trưởng thiền định, tăng trưởng an nhẫn, tăng trưởng phương tiện, tăng trưởng ánh sáng Thánh đế giác phần, tăng trưởng hướng đến chánh đạo Đại thừa, tăng trưởng ánh sáng pháp, tăng trưởng giáo hóa hữu tình, tăng trưởng đại Từ đại Bi, tăng trưởng tất cả bạch pháp, tăng trưởng tiếng tốt vang khắp ba cõi, tăng trưởng mưa pháp thấm nhuần ba cõi, tăng trưởng tinh khí chất bổ khắp đại địa, tăng trưởng tinh thần làm việc của tất cả chúng sinh, tăng trưởng tinh thần khéo thực hành chánh pháp, tăng trưởng trí tuệ sáng suốt, tăng trưởng diệu hạnh sáu pháp Ba-la-mật, tăng trưởng ngũ nhãn, tăng trưởng quán đảnh, tăng trưởng sinh Thiên, Niết-bàn, nghĩa là dùng bài minh chú Tổng trì tên là Cụ túc thủy hỏa kiên tường quang minh đại ký.

Con ở trong vô số cõi Phật Thế Tôn vào thời quá khứ, thân cận thọ trì Đà-la-ni này, nên có thể làm tăng trưởng tất cả bạch pháp, tăng trưởng tất cả hạt giống, gốc rễ, mầm, cọng, cành, lá, hoa, quả, tinh khí chất bổ, thuốc thang, ngũ cốc, tăng trưởng mưa thấm nhuần, tăng trưởng đất, nước, gió, lửa có lợi ích, tăng trưởng an vui, tăng trưởng của báu, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tất cả vật thọ dụng. Đà-la-ni này có thể làm cho tất cả trí tuệ sắc bén, phá tan giặc phiền não, liền nói thần chú:

Sấm bồ, sấm bồ, sấm sấm bồ, a ca xá sấm bồ, phược yết lạc sấm bồ, am bạt lạc sấm bồ, phiệt la sấm bồ, phạt chiết lạc sấm bồ, a lộ ca sấm bồ, điều ma sấm bồ, tát đế ma sấm bồ, tát đế nật ha la sấm bồ, tỳ bà lộ ca sáp bà sấm bồ, ô ba đạm ma sấm bồ, nại dã na sấm bồ, bát thích nhạ tam mâu để thích noa sấm bồ, sát noa sấm bồ, tỳ thấp bà lê dạ sấm bồ, xá tát đa lạp bà sấm bồ, tỳ a trà tố tra mạt ê lệ, điều mê, đạm mê, phạt yết lạc tế, phạt yết lạc mạc tứ lệ, xí lệ, tỳ lệ, yết thích bà bạt la phạt thích đế, di lệ, bát lạp tiết, bát thích giá la phạn đát nê, hạt thích đát nê, bá la, giá giá giá giá, di lệ, nhị lệ, ê yết tha, thác khê, thác củ lô, thát lộc, thát lộc, nhị lê, ma trán, đản trán, củ lệ, nhị lệ lệ, áng củ chi đa ty, át lê, kỳ lê, ba la kỳ lê, củ tra khổ mạt lệ, đôn kỳ, đôn kỳ, đôn cụ lệ, hử lô, hử lô, hử lô, củ lô tốt đô nhị lệ, nhị lý đệ, nhị lý trán, bạn trà đà, yết la di lê, hử lô, hử lỗ lô.

Khéo thuyết làm sạch trần cấu

Khéo thuyết trừ sạch đấu tranh

Khéo thuyết làm sạch tâm xấu ác

Khéo thuyết làm sạch hạt giống xấu

Khéo thuyết trừ sạch mùi vị hôi

Khéo thuyết trừ sạch hơi ô uế

Khéo thuyết làm đầy các hy vọng

Khéo thuyết thuyết mùa màng đều no đủ

Khéo thuyết thuyết khiến cho tất cả Phật

Như Lai, Thế Tôn đều gia hộ

Khéo thuyết có thể khiến tất cả Bồ-tát đều tùy hỷ gia hộ.

Bạch Thế Tôn, đó là thần chú Tổng trì Cụ túc thủy hỏa cát tường quang minh đại ký. Con đã ở vô số cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ được thân cận, phụng sự, thọ trì Đà-la-ni này, nên có thể làm tăng trưởng tat cả bạch pháp, nói rộng cho đến làm tăng trưởng tất cả vật dụng.

Bạch Thế Tôn! Đà-la-ni này có thể tế độ khắp bốn châu này, làm cho tất cả đệ tử của Thế Tôn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đều được tăng trưởng sự nhớ nghĩ, nói rộng cho đến tăng trưởng tất cả vật dụng riêng tư. Đà-la-ni này có làm cho Thánh giáo cam lồ của Thế Tôn được hưng thịnh, trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho chúng sinh trong ba cõi.

Đại Bồ-tát Địa Tạng giảng thuyết thần chú Tổng trì Đại ký như vậy xong thì khi ấy núi Khư-la-đế-da đều chấn động, vô số thiên nhạc không đánh mà tự kêu, mưa vô lượng các loại hương hoa thơm đẹp và trân bảo cõi trời. Tất cả chúng hội đều kinh ngạc, vui mừng, cho là việc kỳ lạ chưa từng có.

Lúc ấy, trong hội có Thiên nữ Đại Cát Tường, Thiên nữ Cụ Đại Cát Tường, Thiên nữ Đại Trì Diệu Âm, Thiên nữ Đại Kiên Cố, Thiên nữ Cụ Đại Thủy, Thiên nữ Phóng Đại Quang làm người đứng đầu trong tổng số một vạn tám ngàn Thiên nữ, đối với bốn đại chủng đều được tự tại, rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật:

–Thật là hy hữu, bach Đại đức! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Chúng con tuy đối với bốn đại chủng đã được tự tại nhưng không thể biết tướng sinh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng này. Vị Đại sĩ này đã đắc Bát-nhã ba-la-mật thâm diệu vi tế, có thể hiểu biết rõ tướng sinh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng này.

Phật nói:

–Đúng vậy, đúng vậy! Này Thiên nữ! Vị thiện nam này đã đắc Bát-nhã ba-la-mật thâm diệu vi tế, co thể biết rõ tướng sinh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng. Thiên nữ nên biết: Ví như hạt châu Như ý đầy đủ các đức, có thể mưa xuống các loại châu báu tốt nhất cho các chúng sinh. Thiện nam này cũng vậy, có thể mưa xuống các trân bảo giác chi cho các chúng sinh, như đảo châu báu có đủ các loại trân bảo ở trên đó. Thiện nam này cũng như vậy, thành tựu các trân bảo giác chi như các loại hương hoa thơm đẹp, trang sức ơ cõi trời Ba-lợi-chất-đa-la thọ. Thiện nam này cũng như vậy, tự trang nghiêm bằng đủ các loại trân bảo Phật pháp vi diệu, như sư tử chúa, tất cả các loài thú đều khiếp phục. Thiện nam này cũng vậy, tất cả chúng sinh đều khiếp phục. Ví như mặt trời chiếu sáng, có thể diệt trừ tất cả bóng tối thế gian. Thiện nam này cũng vậy, có thể diệt trừ tất cả ác kiến, vô minh, mê muội của chúng sinh. Ví như mặt trăng sáng ban đêm, có thể làm cho tất cả chúng sinh lạc đường đi đúng đường bằng phẳng, tùy theo ý muốn đến nơi nào cũng đều đến được. Thiện nam này cũng vậy, ở trong đêm tối vô minh, có thể chỉ dẫn cho tất cả chúng sinh mê mờ đạo ba thừa, đang giong ruổi trong cánh đồng sinh tử, biết đi đúng đường ba thừa, tùy theo sự sở thích mà dùng phương tiện hướng dẫn làm cho được ra khỏi. Ví như đại địa là nơi nương tựa của tất cả chúng sinh, hạt giống, cây cỏ, núi non, lúa. Thiện nam này cũng vậy, là nơi nương tựa của tất cả pháp Bồ-đề phần thù thắng. Ví như núi Đại bảo diệu cao đứng vững, kiên cố, không lở, không khuyết. Thiện nam này cũng vậy, khéo an trụ tất cả pháp Bất cộng của Phật. Do không xả bỏ các chúng sinh nên gọi là không khuyết, tất cả căn lành đều đem ban cho các chúng sinh nên gọi là không lở. Ví như hư không, tất cả chúng sinh đều thọ hưởng, thiện nam này cũng vậy, tất cả chúng sinh cũng đều thọ hưởng được. Thiện nam này thành tựu vô lượng, vô biên các pháp công đức như vậy.

Đại Bồ-tát Địa Tạng
Đầy đủ các công đức
Hiện sắc tướng Thanh văn
Đến đảnh lễ Đại Sư.
Ban vui cho chúng sinh
Cứu thoát khổ ba coi
Mưa vô lượng đồ vật
Đem cúng dường Đại Sư.
Thiên đế Vô Cấu Sinh
Quán sát khắp bốn phương
Đứng chắp tay cung kính
Khen ngợi, thỉnh Đại Sư.
Ta thấy ngọc ma-ni
Của chư Phật Thế Tôn
Chiếu sáng các cõi Phật
Tất cả đều sáng tỏ.
Sáu thông chiếu thế gian
Nay sẽ đến hội này
Là Bồ-tát Địa Tạng
Hiện oai nghi xuất gia.
Ẩn chứa Thất thánh tài
Âm thanh Vô Úy Phật
Các Bồ-tát Thắng Tràng
Dẫn đường cho chúng sinh.
Chỗ nương báu giải thoát
Bien phước đức tinh tấn
Tâm Từ bi thông sáng
Cứu khổ các hữu tình.
Làm bảo vệ người sợ
Như trăng sáng soi đường
Như đất sinh căn lành
Như kim cang phá mê
Ban cho báu giải thoát
Như nước trôi lậu, hoặc
Lửa phiền não sẽ hết
Như thầy thuốc chữa bệnh.
Một ngày niệm Địa Tạng
Công đức được vang ra
Trong vô biên số kiếp
Khen công đức Trí giả.
Giải thoát các chúng sinh
Khỏi trói buộc phiền não
Đến các định kiện hành
Bờ kia của các định.
Mười hai duyên thanh tịnh
Các trí như hư không
Trừ mê muội hữu tình
Ở vô biên cõi Phật.
Tùy quốc độ nhập định
Vào dòng bốn Tĩnh lự
Làm cho khắp hữu tình
Nhập định, trừ lửa hoặc.
Chúng sinh nhiều nghiệp ác
Đao binh, bệnh, đói khát
Tai họa dù ở đâu
Cũng làm cho giải thoát.
Chúng sinh trong năm đường
Bị các khổ bức bách
Quy kính Đức Địa Tạng
Các khổ đều tiêu trừ.
Chúng sinh khổ xoay vần
Lần lượt sát hại nhau
Quy kính Đức Địa Tạng
Đều trụ tâm nhẫn, từ.
Lo sợ mười hai duyên
Nơi các khổ nối nhau
Quy kính Đức Địa Tạng
Đều an trụ không sợ.
Nếu thích tu các phước
Chánh niệm, giới, văn, tuệ
Quy kính Đức Địa Tạng
Mong cầu đều đầy đủ.
Ưa thích các công đức
Thuốc hay, hạt giống tốt
Quy kính Đức Địa Tạng
Mong cầu đều đầy đủ.
Mong cầu thuốc, ruộng lúa
Áo, đầy tớ, nam, nữ
Quy kính Đức Địa Tạng
Mong cầu đều đầy đủ.
Các đức đều tương ưng
Như đất có khả năng
Làm chỗ gieo hạt giống
Thấm nhuần và tươi tốt.
Bị các phiền não che
Ưa làm mười nghiệp ác
Quy kính Đức Địa Tạng
Phiền não đều tiêu trừ.
Hiện làm các thân tướng
Thuyết pháp cho chúng sinh
Đầy đủ công đức thí
Thương xót các chúng sinh.
Giả sử trong trăm kiếp
Khen ngợi công đức ngài
Cũng không thể nói hết
Do đó nên cúng dường.

 

Print Friendly, PDF & Email