KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 8: HOẠCH ÍCH CHÚC LỤY

(Giữa Quyển 10)

Lúc Phật thuyết đại pháp môn này, trong chúng hội có hằng hà sa chư Đại Bồ-tát đã từng niệm Phật, tư duy tu tập trong nhiều đời ở quá khứ, nay nghe Phật nói các phương tiện về niệm Phật tu quán, liền được chứng đắc môn Niệm Phật Tam-ma-địa.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp xong đều đắc môn Đà-la-ni Nhất thiết định mạng hoa man.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp đều đắc môn Đà-la-ni Nhất thiết Thủ-lăng-già-ma Điện quang y chỉ.

Lại có vô số chúng sinh nghe Phật thuyết pháp liền được Nhất thiết pháp tự tại chuyển quang minh y chỉ thuận nhẫn.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp liền xa lìa trần cấu, ở trong các pháp sinh Pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả Dự lưu.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp đắc quả Nhất lai.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp liền chứng quả Bất hoàn.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp liền chứng quả A-la-hán tối thượng.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp liền mong cầu được ra khỏi cõi lao ngục trong tam giới, để theo Phật xuất gia, hướng vào chánh pháp.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp, suốt đời an trụ trong mười nghiệp thiện đạo, nương theo Thanh văn thừa, phát tâm không thoái chuyển.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp, an trụ trong mười nghiệp thiện đạo, nương theo pháp Đại thừa phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, không còn thoái chuyển.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp, đắc chánh kiến thế gian. Do chánh kiến này nên trừ diệt hết các nhân đưa đến cõi ác cùng các phiền não nghiệp ác, tăng trưởng tất cả các nhân hướng đến cõi thiện và chánh nguyện thiện nghiệp.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp liền thọ tam quy y, an trụ trong tịnh giới cận trụ, cận sự, ưa thích cúng dường chư Phật, thích nghe giáo pháp, thích phụng sự chư Tăng, ngày đêm chuyên cần không hề bỏ phế.

Lại có vô lượng, vô biên chúng sinh nghe Phật thuyết pháp liền xa lìa tất cả tà thú, tà quy, ý ác, nghiệp ác, ở trong pháp Phật có lòng tin vững chắc, lìa bỏ thế tục mà thanh tịnh xuất gia.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ-tát Hư Không Tạng:

–Này thiện nam! Nay ta đem pháp môn Địa tạng thập luân đại ký này phó chúc cho ông, ông nên thọ trì làm cho lưu truyền rộng khắp. Nếu có chúng sinh nào đối với pháp môn này có thể đọc tụng, suy nghĩ nghĩa lý, giảng cho người nghe an trụ chánh hạnh thì ông nên dùng mười pháp sau để hộ trì họ, làm cho họ được an lạc, lợi ích lâu dài.

Mười pháp đó là:

  1. Bảo vệ tất cả tài vật quả vị của người ấy, không cho hao tổn, thiếu thốn.
  2. Bảo vệ không để cho oán thù xâm hại đến người ấy.
  3. Bảo vệ để khiến cho người ấy xả bỏ hết tà kiến, tà quy, mười nghiệp đạo ác.
  4. Bảo vệ người đó thoát khỏi mọi sự trách phạt về thân, ngữ.
  5. Bảo vệ, ngăn chận tất cả những lời hủy báng khinh lờn.
  6. Bảo vệ để người ấy không phạm tat cả các giới điều.
  7. Hộ trì cho người ấy trừ diệt tất cả loài phi nhân quấy nhiễu, tứ đại chống trái, lão bệnh phi thời.
  8. Bảo vệ để người ấy không gặp tất cả những tai nạn phi thời, phi lý làm cho chết yểu.
  9. Hộ trì người ấy khi lâm chung được thấy tất cả sắc tướng của Phật.
  10. Hộ trì cho người ấy sau khi mạng chung được sinh vào cõi thiện, gặp nhiều lợi ích an vui.

Này thiện nam! Nếu có chúng hữu tình nào đối với pháp môn này, có thể đọc tụng, suy nghĩ nghĩa lý, giải nói cho người trụ vào trong chánh hạnh thì ông nên dùng mười pháp trên đây để hộ trì làm cho họ thường được lợi ích an lạc.

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Hư Không Tạng bạch Phật:

–Xin vâng Thế Tôn! Con sẽ thọ trì pháp môn này và làm cho lưu truyền rộng khắp. Nếu có chúng sinh nào có thể đọc tụng, suy nghĩ nghĩa lý kinh này, diễn thuyết cho người nghe được an trụ chánh hạnh thì con sẽ dùng mười pháp trên để hộ, làm cho họ thường được nhiều lợi ích an lạc.

Khi Đức Thế Tôn thuyết kinh xong, trong chúng hội, Đại Bồ-tát Hư Không Tạng, Đại Bồ-tát Địa Tạng, Đại Bồ-tát Kim Cang Tạng, Đại Bồ-tát Hảo Nghi Vấn, các vị Thiên Tạng, Đại Pham và các Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất hoan hỷ tin tưởng, thọ lãnh phụng hành.

 

HẾT

Print Friendly, PDF & Email